Bereikbaarheid & Verkeer

Onderzoek naar behoud bomen langs zuidelijke ringweg

In verband met de komende werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg, zullen veel bomen moeten worden verwijderd. Uit een eerste onderzoek blijkt dat het in het allerslechtste geval om 838 bomen zou gaan. Er komt nu een nieuw onderzoek. Daaruit moet blijken hoeveel van die bomen gewoon verplaatst kunnen worden, en dus behouden kunnen blijven. Dat meldt de website www.aanpakringzuid.nl


Leestijd: 2 minuten

Onderzoek naar behoud bomen langs zuidelijke ringweg
Onderzoek naar behoud bomen langs zuidelijke ringweg

Voor de ombouw van de zuidelijke ringweg verdwijnen er bomen in de omgeving van de ringweg. Het gaat om bomen op de taluds (hellingen) van de ringweg, of in de directe omgeving van die taluds. De inventarisatie van het aantal bomen dat gekapt moet worden is geactualiseerd. In aanvulling daarop wordt nu bekeken welke bomen die volgens deze inventarisatie moeten verdwijnen, toch kunnen blijven staan.

In het kader van de milieueffectrapportage (MER) bij het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) is vorig jaar onderzocht hoeveel bomen moeten verdwijnen als gevolg van het project. Dit onderzoek is nu geactualiseerd, omdat het ontwerp voor het Tracébesluit (TB) sindsdien nader is uitgewerkt, er wijzigingen in het ontwerp zijn aangebracht en de plangrens is opgeschoven. Volgens de huidige inzichten moeten als gevolg van het project 838 bomen verdwijnen, waarvan 102 monumentale bomen en 135 potentieel monumentale bomen.

Onderzoek welke bomen kunnen blijven staan

De aantallen zijn gebaseerd op het meest ongunstigste scenario (‘worst case’). Dat komt doordat het bomenonderzoek is uitgevoerd op basis van de hiervoor verplichte methodiek ‘Bomeneffectanalyse’ (BEA). Daarbij geldt als uitgangspunt dat de ruimte van de breedte van de kruin van de boom plus een veiligheidsmarge van twee meter onaangeroerd wordt. In de praktijk betekent dit dat sommige bomen die volgens de BEA moeten verdwijnen, door een slimme inpassing in het ontwerp wel kunnen blijven staan. Op dit moment wordt nader onderzocht voor welke bomen dit mogelijk is. De resultaten hiervan worden als aanvulling op bovenstaande cijfers opgenomen in het TB. De definitieve cijfers worden bekend wanneer de minister eind september het Tracébesluit tekent.

Verplanten  en compenseren

De bomenkap bij de ombouw is niet vergelijkbaar met de bomenkap ten tijde van de aanleg in de jaren zestig van de vorige eeuw. Nu wordt bekeken welke bomen verplantbaar zijn. En de bomen die gekapt moeten worden, worden gecompenseerd. Ruim een kwart  van de bomen is op basis van de genoemde criteria goed verplantbaar (aanslagkans > 80%). Het  verplaatsen van monumentale bomen is technisch, financieel en vanuit het oogpunt van het ontwerp niet altijd haalbaar. Nader onderzoek moet uitwijzen welke en waar dit toch tot de mogelijkheden behoort.

Meer informatie:

www.aanpakringzuid.nl