Nieuws

Lintjesregen Groningen: zeventien mensen benoemd in ridderorde

In totaal zeventien personen in Groningen zijn benoemd in een ridderorde. Dat heeft de gemeente Groningen aan de vooravond van Koningsdag bekend gemaakt.


Leestijd: 9 minuten

Lintjesregen Groningen: zeventien mensen benoemd in ridderorde
Lintjesregen Groningen: zeventien mensen benoemd in ridderorde

Zeven Groningers ontvangen de onderscheiding die hoort bij Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vier personen worden Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Vier personen zijn benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en twee personen tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Van de 17 decorandi zijn 5 vrouw en 12 man. De jongste decorandus is 48 jaar en de oudste is 73 jaar oud. Negen decorandi wonen in Groningen, 5 in Haren, 2 in Woltersum en 1 in Lellens.

Op vrijdag 30 april 2021 reikt burgemeester Schuiling de versierselen uit aan de gedecoreerden.

Op 1 maart 1989 is de heer Bellinga lid geworden van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. Sinds 1990 is hij één van de redacteuren van het clubblad De Aftrap. In 1999 werd het blad door de zusterverenigingen uitgeroepen tot het beste clubblad van Nederland. Hiervoor kregen ze ‘De Gouden Pen’. In 2021 wordt de allerlaatste uitgave van De Aftrap gemaakt.

De heer Bouwkamp is vanaf 1994 ouderling bij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Haren. Hij onderscheidt zich daarin door de rust en wijsheid waarmee hij het pastoraat aan de leden van de gemeente verleent. Op voordracht van de kerkenraad is hij twee keer afgevaardigd naar een Generale Synode van de kerken. De heer Bouwkamp heeft met name ook hart voor de jongeren in de kerk, wat gezien zijn onderwijsachtergrond niet heel erg gek is.

De heer Dietzenbacher is hoogleraar Interindustry Economics aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de RUG en wetenschapper van grote, internationale allure. Hij is gespecialiseerd in de studie van economische relaties tussen economische sectoren, de zogenaamde input-outputanalyse. Hij doet met name onderzoek naar hoe wijzigingen in de economie economische uitkomsten beïnvloeden, bijvoorbeeld wat er gebeurt met de werkgelegenheid als in een bepaalde sector wordt geïnvesteerd. Deze onderzoeken vinden plaats op zowel lokaal als globaal niveau.

Vanaf 2019 is de heer Dost voorzitter van Sportvereniging Woltersum (SVW). Hij is een betrouwbare voorzitter, die voeling met de achterban houdt en staat altijd open voor een gesprek. Dit is niet zijn eerste termijn in het bestuur. Vanaf ongeveer 1990 tot 1994 was hij algemeen bestuurslid. In die tijd liep het leden aantal behoorlijk terug.
De heer Dost ging persoonlijk in Woltersum en Overschild alle deuren bij langs om leden voor de club te werven, en met succes. Hij zet zich ook in als elftalleider, jeugdtrainer en scheidsrechter bij jeugdwedstrijden. In de periode 2018-2019 was hij voorzitter van de Jubileumcommissie, die de viering van het 100-jarig bestaan van de sportvereniging voorbereidde.

Vanaf 2000 zet mevrouw Geerts-Ellens zich in als secretaris voor Dansgroep Schaokeldaansers, een dansgroep in Oosterhoogebrug, en de laatste jaren als secretaris/voorzitter. Ze is al 40 jaar lid van deze dansgroep. Zij is de drijvende kracht c.q. het kloppende hart van deze vereniging. In 2016 is de toenmalige voorzitter er mee gestopt en heeft mevrouw Geerts-Ellens geruisloos naast secretaris ook de functie van voorzitter overgenomen. Naast haar activiteiten voor Dansgroep Schaokeldaansers zet mevrouw zich ook in voor de Hartstichting. Zij is sinds 1985 collectante en al 15 jaar wijkhoofd van de wijken Ulgersmaborg en Oosterhoogebrug voor de collecte.

Mevrouw Helmi is hoogleraar Dynamica, Structuur en Evolutie van de Melkweg bij het Kapteyn Instituut voor Sterrenkunde van de Faculteit Science and Engineering van de RUG. Sinds haar komst naar Groningen in 2003 heeft ze zich in hoog tempo ontwikkeld tot één van de meest succesvolle jonge astronomen van de wereld. Haar liefde voor de sterren leidde ertoe dat ze wereldwijd bekend is komen te staan als grondlegger en pionier van de Galactic Archaelogy, de studie van de oorsprong en evolutie van onze eigen Melkweg en de andere melkwegstelsels in het heelal.

Mevrouw Kalverboer is sinds 1990 verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, is onbezoldigd bijzonder hoogleraar ‘Kind, (Ortho)pedagogiek & Kinderrechten en Vreemdelingenrecht’ bij de afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen aan de RUG. In 2016 werd zij voor zes jaar benoemd tot Kinderombudsman van Nederland. Op zeer gedreven wijze en met een enorme inzet, visie en betrokkenheid geeft zij als voorvechter en belangenbehartiger van kinderen invulling aan haar werk, waarbij ze zich altijd laat leiden door het belang van kinderen, zoals deze zijn vastgelegd in het Internationaal Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties (IVRK).

In 2006 is Stichting Present Groningen opgericht door de heer Kooistra. Hij zet zich al langer in voor kansarme medeburgers, die hij op zijn levensweg ontmoet. Zo kwam ook de oprichting van de Stichting Present op zijn weg. Deze stichting heeft tot doel een brug te slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden en het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. In september 2019 is de heer Kooistra afgetreden als voorzitter van de stichting en heeft hij plaats genomen in het Comité van Aanbeveling van de stichting, zodat hij nog steeds betrokken kan blijven bij de stichting.

De heer Loonen is universitair hoofddocent Arctische Ecologie bij de Faculteit der Letteren aan de RUG en manager van het Nederlands Poolstation op Spitsbergen. Al meer dan veertig jaar doet hij als polaire ecoloog onderzoek van hoog niveau naar de ecologie en het gedrag van arctisch broedende brandganzen en heeft daarmee nationaal en internationaal hoog aanzien verworven als waardevolle poolonderzoeker met extreem veel kennis over dit zo gevoelige gebied. Van onschatbare waarde zijn de gedetailleerde lange-termijngegevens die hij met grote toewijding heeft verzameld onder ingewikkelde en vaak gevaarlijke omstandigheden in het noordpoolgebied. Daarnaast heeft hij een grenzeloos vermogen om zijn wetenschappelijke passie te delen met anderen, vooral niet-wetenschappers.

Mevrouw Medema-De Vlieger is vanaf september 1980 verpleegkundige in het UMCG. Vanaf de oprichting van het Mobiel Medisch Team (MMT) in 2000 in Groningen is zij onderdeel van dit team als ervaren spoedeisende hulp verpleegkundige. Naast haar werk is mevrouw Medema-De Vlieger ook erg actief als vrijwilligster. Vanaf 1984 is zij vrijwilligster bij de Protestantse Wijkgemeente De Bron. Vanaf de start van de gemeente is zij een actieve vrijwilligster. Tot eind 2005 heeft zij zich ingezet voor de werkgroep pastoraat. Omdat haar werk voor het MMT veel tijd in beslag nam, heeft ze een stapje terug gedaan. Vanaf dat moment heeft zij onder andere een EHBO-stappenplan opgezet en ze heeft de coördinatie over de EHBO-vrijwilligers.

Vanaf augustus 1997 is de heer Oosterdijk predikant van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen. Naast zijn taakstelling als predikant heeft hij zich op meerdere gebieden ingezet voor maatschappelijke en culturele activiteiten. Hij heeft zich ingespannen voor de openstelling van de Dorps- of Nicolaikerk te Haren voor een breed publiek van dorpsgenoten en bezoekers vanuit binnen- en buitenland. Tevens heeft de heer Oosterdijk bij de herinrichting van de Dorpskerk in 2014-2015 een initiërende en richtinggevende rol gespeeld bij het onderzoeken van de mogelijkheden en het tot stand komen van het terugbrengen van het interieur in de oorspronkelijke staat.

De heer Poolman is hoogleraar Biochemie en programmadirecteur van het Groningen Centre for Synthetic Biology bij de Faculty of Science and Engineering aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als een van de meest prominente wetenschappers van deze faculteit manifesteert hij zich als een uitmuntende en gepassioneerde onderzoeker op het gebied van zogenaamde membraaneiwitten. Deze transporteiwitten werken als kleine kanaaltjes die passief en actief op nanoschaal kleine moleculen door een membraan kunnen laten passeren. Internationaal staat hij bekend als creatieve pionier en behoort hij met zijn excellente en baanbrekende onderzoek tot de wereldtop in de synthetische biologie: een jong multidisciplinair onderzoeksgebied waar biologie, scheikunde en fysica samenkomen.

De heer Prak is de oprichter, voorzitter, aanjager en hoofdorganisator van het Holland Nordic Basketball Tournament (HNBT). Zonder hem zou er geen HNBT zijn. Dit internationale toptoernooi zorgt er elk jaar voor dat zeer getalenteerde basketballers naar Nederland komen en veel publiek op de been brengt in basketbalstad Groningen! Naast de organisatie van het HNBT organiseert de heer Prak vanaf de jaren ’80  uitwisselingsreizen naar het buitenland.

Eén van die mensen die zich met hart en ziel inzet voor Woltersum is de heer Roelfsema. Hij is geen opvallende dorpsgenoot, maar wel één waar je blindelings op kunt vertrouwen. Als hij zich aan een activiteit verbindt, dan zet hij zich voor de volle 100% in. Zo is hij vrijwilliger bij het dorpshuis ‘De Bongerd’ in Woltersum. Als een soort onbezoldigd conciërge neemt hij de technische installaties en verlichting onder zijn hoede. Ook is hij altijd bereid om mensen toegang te verlenen tot het dorpshuis en verleent hij hand en span diensten. Vanaf de begin jaren ’80 is de heer Roelfsema toneelmeester van toneelvereniging ‘Old Egypte’. Ook is hij toneelmeester bij de eindmusical van groep 8 van OBS De Huifkar in Woltersum.

In de periode van 1977 tot 1987 was de heer Vos voorzitter van de Wijkbelangenvereniging West-Indische buurt. Het wijkwerk was zeer divers, psychisch vaak zwaar en de heer Vos was altijd van de partij. Hij was onder andere woordvoerder en belangenbehartiger voor de bewoners naar allerlei instanties en personen, eindredacteur van de wijkkrant, regelen van subsidies en op Sinterklaasavond ging hij verkleed als Sinterklaas met kleine cadeautjes op bezoek bij ouderen. Vanaf 2004 tot 2013 is de heer Vos voorzitter van volleybalvereniging DIO/Bedum. Hij heeft altijd met veel inzet en enthousiasme leiding gegeven aan de volleybalvereniging met ongeveer 300 leden. Na zijn periode als voorzitter zet hij zich nog steeds in als vrijwilliger. Zo geeft hij volleybal trainingen en clinics aan kinderen van de basisscholen uit Bedum.

De heer Wezeman is hoogleraar Handelsrecht en Ondernemingsrecht en decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en staat bekend als een ervaren, doortastende en aimabele bestuurder die altijd de verbinding zoekt. Naast zijn indrukwekkende staat van dienst als toonaangevende wetenschapper op het gebied van ondernemingsrecht werd hij voor een derde termijn benoemd als decaan: een uitzonderlijke prestatie binnen de RUG. Als wetenschapper, docent, bestuurder en mens geldt hij als een inspiratiebron voor velen.

Mevrouw Winkel was een van de eersten die zich aanmeldde voor het project Stolpersteine in de Schilderswijk. In deze wijk zijn tijdens de bezetting veel Joodse bewoners, verzetsstrijders en dwangarbeiders gedeporteerd en omgebracht of omgekomen. Voor hen worden Stolpersteine geplaatst.

Al snel na de start van de werkgroep op 16 mei 2013 is besloten om een Stichting op te richten. Mevrouw Winkel is voorzitter van het bestuur. Zij is eveneens voorzitter van de onderzoeksgroep. Tevens coördineert zij het zoeken naar mogelijke nabestaanden en is zij hier zelf heel actief en creatief bij betrokken. Het zorgvuldig opstellen en tijdig aanvragen van Stolpersteine heeft ertoe geleid dat de stichting gevraagd is om ook de organisatie van steenleggingen elders in de stad op zich te nemen. Mevrouw Winkel heeft vanaf de start van het project gewerkt aan een goed contact met het bestuur van de Joodse Gemeente.