Nieuws

Reactie Provincie op Troonrede

Traditiegetrouw ontbijten de gedeputeerden en de commissaris van de koning van de provincie Groningen met de pers om een reactie te geven op de Troonrede. De GIC geeft een kort overzicht van de reacties.


Leestijd: 2 minuten

Reactie Provincie op Troonrede
Reactie Provincie op Troonrede

Uitzonderlijk dit jaar zijn de intensieve veranderingen die vlak van te voren nog werden aangebracht in de Miljoenennota, vertelt commissaris van de koning René Paas. Deze veranderingen, die vooral te maken hebben met de koopkracht en de energie, zijn over het algemeen goed nieuws voor Groningen waar het gemiddelde inkomen wat lager ligt.

Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk (o.a. mobiliteit) vertelt dat er voor werkgevers meer ruimte is om werknemers bij te staan door bijvoorbeeld een hogere reiskostenvergoeding. Aan mobiliteit werd aandacht besteed, zoals in het regeerakkoord ook besproken was, maar Gräper-van Koolwijk mist de concrete invulling en een antwoord op de vraag hoe we om moeten gaan met het openbaar vervoer en veranderingen in de mobiliteitswereld. 

Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol (financiën) geeft aan dat de septembercirculaire er nog niet is en dat veel financiële zaken daardoor nog niet helder zijn. Wel is de provincie teleurgesteld in het feit dat de zware industrieën geen energiecompensatie zullen ontvangen. Dit is nadelig omdat er in de provincie veel energie-intensieve bedrijven zitten die veel werkgelegenheid bieden en gunstig zijn voor de economie. 

In de Troonrede werd de kwaliteit van leven benadrukt, iets waar gedeputeerde Mirjam Wulfse (o.a. cultuur en erfgoed) tevreden mee was. Wel benadrukte ze dat de provincie Groningen liever een verlenging ziet van het cultureel leven in plaats van de omvorming en vernieuwing waar het kabinet het over heeft. Een punt van ontevredenheid is dat er volgend jaar minder geld beschikbaar is voor herstel van erfgoed dat door aardbevingen beschadigd is geraakt. 

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken (o.a. wonen) geeft aan dat het gunstig is dat de verhuurdersheffing eraf gaat, maar benadrukt ook dat er in Groningen veel mensen met een koophuis zijn die niet aan die heffing hebben. Ook benadrukt hij dat Groningen veel ruimte heeft om 19,5 duizend betaalbare en fatsoenlijke huizen te gaan bouwen, maar dat het kabinet daar nog geen concrete beslissingen over heeft gemaakt. 

Over het (gebruik van) water is veel nog niet bekend gemaakt, merkt gedeputeerde Melissa van Hoorn (o.a. energie en klimaat) op. Wel is de provincie erg tevreden dat er wat gedaan wordt met de heersende energie-armoede.

Johan Hamster, gedeputeerde (o.a. landbouw en bovengrond) had gehoopt dat het perspectief voor de landbouw completer zou zijn, het is nog redelijk breed. Waar de noordelijke provincies gevraagd hadden om 180 miljoen voor de eigen versnellingsaanpak omtrent stikstofreductie, is er maar 16 miljoen begroot. Gesprekken over dit verschil zijn gaande. Van de 18,5 miljard bestemd voor extra gasbaten hoopt de provincie nog wat meer te krijgen voor herstel van aardbevingsschade.

Paas sloot af met de woorden: “Nederland is kansloos zonder steun uit Groningen. Laten we nadenken over de vraag: 'wat kan Nederland aan Groningen geven en andersom?'”