Nieuws

Rekenkamer Groningen: woonoverlast wordt niet efficiënt bestreden

De Rekenkamer Groningen constateert dat het Meldpunt Overlast en Zorg (MOZ) niet naar behoren functioneert. Daardoor draagt het meldpunt onvoldoende bij aan het bestrijden van woonoverlast in Groningen.


Leestijd: 1 minuut

Uit het onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat MOZ de registratie en verslaglegging niet op orde heeft en de monitoring en evaluatie ontoereikend zijn. Om de bestrijding van woonoverlast te verbeteren doet de Rekenkamer Groningen een aantal concrete aanbevelingen.

Betere samenwerking en communicatie

De Rekenkamer adviseert de gemeente Groningen om samenwerkingen met ketenpartners strakker te organiseren, bijvoorbeeld met woningbouwcorporaties en de politie. Er moeten duidelijk onderlinge afspraken worden gemaakt over onder meer de regievoering en termijnen van vervolgacties.

Wat ook verbeterd kan worden is de communicatie met melders van overlast. Zij worden niet altijd voldoende op de hoogte gehouden van de stappen die gezet worden door de gemeente of een van de ketenpartners.

Ook blijkt uit het onderzoek dat het systeem van de gemeente waarin alle informatie van meldingen en overlastsituaties worden vastgelegd, niet toegesneden is op de werkzaamheden van het MOZ. Hierdoor kost het onnodig veel tijd om informatie vast te leggen en terug te halen uit het systeem en heeft de gemeente onvoldoende zicht op de omvang en het oplossen van woonoverlast.

De Rekenkamer Groningen constateert in haar onderzoek dat de gemeenteraad al jaren geen verslagleggingsinformatie ontvangt over woonoverlast. Daarom adviseert zij de raad om concrete afspraken te maken met het college van B en W over de informatie die de raad wil ontvangen over de woonoverlast en de aanpak daarvan.

De Rekenkamer Groningen is een orgaan van de gemeente dat onafhankelijk van de raad en het college van B en W onderzoek doet naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijke bestuur.

Het onderzoeksrapport is vanaf dinsdag 5 september 19:15 uur beschikbaar op de website van de Rekenkamer. Het rapport zal naar verwachting in oktober worden besproken door de gemeenteraad.