Economie

Partnerbijdrage

Ben je onterfd? Zo kun je aanspraak maken op de legitieme portie

Je kunt je wenden tot een advocaat die is gespecialiseerd in het erfrecht, wanneer een dierbare komt te overlijden en diens bezittingen verdeeld moeten worden. Waar het erfrecht vroeger was voorbehouden aan notarissen, is een erfrechtadvocaat tegenwoordig onmisbaar bij het afwikkelen van nalatenschappen als zich conflicten voordoen. Uit het verhaal dat ouders die bij testament hebben bepaald dat een of meerdere kinderen (gedeeltelijk) worden onterfd, spreekt een voorbeeld van een conflict dat zich rondom een nalatenschap kan voordoen. In Nederland worden kinderen van ouders die komen te overlijden goed beschermd.


Leestijd: 2 minuten

Ben je onterfd? Zo kun je aanspraak maken op de legitieme portie
Ben je onterfd? Zo kun je aanspraak maken op de legitieme portie

In dit artikel belichten we diverse onderwerpen in het kader van kinderen die onterfd worden, waaronder de legitieme portie. Ook komt aan bod hoe je de legitieme portie kunt berekenen.

De vrijheid die ouders hebben om de inhoud van hun testament zelf te bepalen (testeervrijheid), wordt in ons land beperkt door de legitieme portie. Het hoeft dus niet per definitie te betekenen dat een kind dat is onterfd helemaal niets krijgt. Een onterfd kind wordt legitimaris genoemd en de legitieme portie is het minimumbedrag dat een kind op grond van de wet uit de nalatenschap van een erflater verkrijgt, mits het kind hier aanspraak op maakt. In bepaalde gevallen kan het ook om een kleinkind gaan. Mits zij daar op tijd aanspraak op maken, kunnen kinderen die onterfd zijn een beroep doen op de legitieme portie. Dit horen zij binnen vijf jaar na het overlijden te doen. In bepaalde gevallen moet het zelfs eerder. De kans op de legitieme portie is verkeken als die termijn wordt overschreden.

Een kind dat is onterfd en een beroep doet op de legitieme portie wordt niet alsnog erfgenaam. Dit kind wordt echter schuldeiser van de nalatenschap en heeft recht op de helft van wat het als erfgenaam volgens de wet had gekregen. Een kind dat niet onterfd is maar uit de erfenis minder krijgt dan de legitieme portie, kan een aanvullend beroep doen op de legitieme portie. Bij de berekening daarvan wordt rekening gehouden met schenkingen die de erflater (de persoon die is overleden) heeft gedaan aan de legitimaris en aan anderen.

Als blijkt dat je bent onterfd is het raadzaam een advocaat te raadplegen die is gespecialiseerd in het erfrecht, want de legitieme portie krijg je niet vanzelf. Bij het berekenen van de legitieme portie – die over de legitimaire massa wordt berekend – kan een erfrechtadvocaat je ook helpen. De legitimaire massa is de waarde van de goederen uit de erfenis direct na het overlijden van de erflater, vermeerderd met bepaalde giften en verminderd met bepaalde schulden. Het is van groot belang om secuur naar de waarde van de tot de erfenis behorende activa te kijken, waaronder onroerende zaken en aandelen. Een erfrechtadvocaat kan je daarin bijstaan.

Een erfrechtadvocaat werkt in de nalatenschap die bij hem in behandeling is meestal met het testament van de erflater. Vanzelfsprekend dient de erfrechtadvocaat zich ervan te verzekeren dat hij het laatste testament van de overleden persoon in zijn bezit heeft. De erfrechtadvocaat kan dit bij het Centraal Testamentenregister (CTR) controleren. Als de erfrechtadvocaat weet dat hij beschikt over het laatste testament, beoordeelt hij eerst of het testament geldig is en neemt daarna jouw zaak in behandeling.