Economie

Ondernemers in brief: “Samenwerking met gemeente Groningen onder druk”

“Wij zien dat de samenwerking op allerlei gebieden met de gemeente Groningen stevig onder druk wordt gezet wanneer u het voornemen tot invoering van de reclamebelasting doorzet”. Dat staat in een brief van de gezamenlijke bedrijvenverenigingen in Groningen aan de gemeenteraad. In de brief zetten de ondernemers hun bezwaren uiteen tegen de plannen voor de reclamebelasting. Ook lichten ze daarin hun voorstel toe.


Leestijd: 3 minuten

Hieronder integraal de brief met de visie en het alternatief van de ondernemers:

Geachte gemeenteraad van Groningen,

Wij, de ondertekenaars van deze brief, hebben in gezamenlijke brieven, overleggen en inspraak tijdens de raadsvergadering van 18 oktober jl. onze bezwaren geuit tegen de voorgestelde invoering van reclamebelasting.

Wij hebben voorgesteld om in samenwerking met de gemeente en ondernemers tot een gebiedsgerichte aanpak te komen. Hierbij werken de verenigingen samen met de gemeente om per specifieke straten of gebieden in gezamenlijkheid met de ondernemers afspraken te maken over de inrichting van de openbare ruimte met betrekking tot onder andere reclame uitingen, fietsparkeren, schoon, heel en veilig en vergroening. Dit om de leefbaarheid in de gebieden te verbeteren en te werken aan klimaat adaptieve maatregelen. Wij willen dit doen, zonder dat de ondernemers op voorhand de rekening gepresenteerd krijgen en vragen u nadrukkelijk om het voornemen tot invoering van reclamebelasting uit te stellen.

De bereidheid van onze achterbannen om tot deze gebiedsgerichte aanpak te komen wordt steeds beperkter door de huidige aanpak van het College in relatie tot de invoering van deze maatregel.

Tegelijkertijd is de actiebereidheid onder ondernemers zeer groot. Deze combinatie vormt een serieus gevaar voor de onderlinge samenwerking met de gemeente Groningen, die de afgelopen jaren op verschillende gebieden succesvol tot stand is gekomen.

Invoering van reclamebelasting kan niet op zichzelf gezien worden. Ondernemers zijn afgelopen jaren geconfronteerd met veel stremmingen en verminderde bereikbaarheid onder meer in verband met de werkzaamheden aan de rondweg, ondernemers hebben te maken met invoering van venstertijden in de binnenstad, met maatregelen om te komen tot Co2 neutrale bevoorrading van de binnenstad, betaalde parkeerregelingen en de invoering van een nieuw systeem van verspreiding van drukwerk. Dit alles in een tijd waarin de corona nasleep, energie uitdagingen en de veranderingen in de arbeidsmarkt grote uitdagingen zijn voor iedere ondernemer.

De actiebereidheid van ondernemers is inmiddels groot en wij zien dat de samenwerking op allerlei gebieden met de gemeente stevig onder druk wordt gezet wanneer u het voornemen doorzet.

Recent bezochten wij Tilburg en zagen wij het succes van een gezamenlijke aanpak: tevreden ondernemers, goede samenwerking en een rustig straatbeeld. Een collectieve maatregel als reclamebelasting is ineffectief en mist het beoogde doel. Een gerichte gezamenlijke aanpak zoals in Tilburg heeft kans van slagen maar dan wel zonder voorwaarden of rekeningen vooraf.

Onze missie is duidelijk: de bedrijvenverenigingen staan open voor gezamenlijke activiteiten om samen met de gemeente te komen tot beter gebruik van de openbare ruimte. Ook nu al wordt gemeenschappelijk gewerkt aan diverse uitvoeringsprogramma’s die ondersteund worden vanuit het Ondernemingsfonds Groningen en vanuit diverse programma’s bij de gemeente Groningen. De forse woningbouw- en mobiliteitsopgaves, de uitdagingen van de duurzaamheidsagenda en de economische agenda vragen om goede samenwerkingen. De verenigingen willen hiervoor graag met de gemeente en de ondernemers in de gebieden samenwerken om tot het gewenste resultaat te komen. Het door de gemeente niet serieus nemen van de bezwaren tegen de voorgestelde reclamebelasting maakt deze missie voor ons als verenigingen bijna onmogelijk.

Los van bovenstaande vraagt de totale belasting- en heffingendruk verder onderzoek en vraagt eerder om verlagingen dan verdere verhogingen. Het uitstellen van de invoering van reclamebelasting tot minimaal 1 januari 2025 geeft ons de mogelijkheid om in september 2024 onze keuzes met betrekking tot de gebiedsgerichte aanpak te evalueren en indien nodig aanpassingen door te voeren.

Zoals hierboven genoemd is de in Tilburg uitgevoerde aanpak van ‘terugwinning van de openbare ruimte’ een grote inspiratiebron. Om te zien hoe in Tilburg gezamenlijk aan dezelfde doelen wordt gewerkt nodigt Tilburg de wethouders, een delegatie vanuit de gemeenteraad en ondernemers uit om met eigen ogen te zien hoe je dezelfde doelen gezamenlijk kunt bereiken. Ons werd op de inspraakavond duidelijk dat zowel wethouder Wijnja als leden van de gemeenteraad positief tegenover dit voorstel staan.”