Economie

Transporttarieven Gasunie de laagste in Europa

De tarieven van Gasunie voor het transporteren van aardgas behoren tot delaagste in Europa. Dat laat althans de Gasunie weten.


Leestijd: 1 minuut

De Gasunie baseert zich op een recent uitgevoerd onderzoek,waarbij de tarieven voor vrije klanten van alle belangrijke Europesegastransporteurs zijn geanalyseerd en vergeleken. In totaal zijn 418tariefsituaties in kaart gebracht. De Gasunie-tarieven blijken in meer dan90% van de onderzochte gevallen lager of even laag te zijn.Ten opzichte van landen als Ierland, Spanje, België, Denemarken enFrankrijk biedt Gasunie over de gehele linie lagere tarieven. Ook invergelijking tot het Verenigd Koninkrijk, waar de liberalisering van deenergiemarkt het verst is gevorderd, steken de Nederlandse tarieven inruime meerderheid gunstig af. Ten opzichte van de Duitse transporteursbiedt Gasunie eveneens in ruime meerderheid van de gevallen lageretarieven. Alleen bij korte afstanden kan men daar goedkoper uit zijn. Ookde vergelijking met Italië valt voor het grootste deel in het voordeel vande Nederlandse situatie uit.Het onderzoek is in opdracht van Gasunie uitgevoerd door de PA ConsultingGroup, een groot internationaal onderzoeksbureau. Het betreft eenomvangrijke studie: tarieven voor grootverbruikers (de zogenaamde vrijeklanten) werden onderzocht in Ierland, Spanje, Denemarken, Italië,Frankrijk , België, Verenigd Koninkrijk alsmede bij tien Duitsetransporteurs. Daarbij werden jaarvolumes, transportafstanden,verschillende leidingtypen en afnamepatronen in verschillende combinatiesgeanalyseerd. Gasunie laat dergelijk onderzoek periodiek uitvoeren omzicht te houden op de concurrentieverhoudingen in het Europesegastransport.