Innovatie

Uitbreiding weidevogelgebied in Groningen; zeventig hectare bij Ezinge

Groningse boeren en de provincie Groningen werken samen bij een uitbreiding van een weidevogelgebied nabij Ezinge. Dankzij deze bijzondere samenwerking komt er zeventig hectare weidevogelgebied bij. De uitbreiding is gunstig voor bedreigde vogelsoorten, en is deels gefinancierd uit een compensatie voor de aanleg van een fietsroute en een hoogspanningsnet.


Leestijd: 2 minuten

Uitbreiding weidevogelgebied in Groningen; zeventig hectare bij Ezinge
Uitbreiding weidevogelgebied in Groningen; zeventig hectare bij Ezinge

De provincie Groningen gaat de Medenertilsterpolder, een weidegebied ten zuiden van Ezinge, inrichten voor bedreigde weidevogels zoals de grutto en de tureluur. Dit doet de provincie in samenwerking met agrariërs uit het gebied, het Collectief Groningen West en stichting Het Groninger Landschap.

Het gaat in totaal om 100 hectare: het huidige 30 hectare natuurgebied van het Groninger Landschap en een uitbreiding van 70 hectare, dat samen onderdeel wordt van het Natuurnetwerk Nederland. In het omliggende gebied, een schil van circa 200 hectare, passen de betrokken boeren agrarisch weidevogelbeheer toe. Dat betekent bijvoorbeeld later in het seizoen maaien en daarbij rekening houden met nesten en kuikens. Dit voorjaar worden de plannen verder uitgewerkt. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in 2023 starten.

De Medenertilsterpolder is onderdeel van het eeuwenoude cultuurlandschap Middag-Humsterland. Met een afwisseling van oude watergangen van het Peizerdiep en landbouwgrond is de polder zeer geschikt om te ontwikkelen tot een groter kansrijk weidevogelgebied. Op dit moment broeden er al weidevogels in een deel van de polder, zoals de grutto, een soort die op de rode lijst staat van Nederlandse broedvogels en waarvan bijna 80 procent in Nederland broedt. Rode lijsten bevatten soorten die bedreigd worden of kwetsbaar zijn.

Inrichting

Om de polder verder geschikt te maken voor weidevogels is een aantal aanpassingen nodig, zoals het natter maken van het land. Voor de aanvoer van water wordt een aantal gedempte sloten en greppels weer uitgegraven en gaan nieuwe stuwen helpen het water tijdelijk vast te houden. Dit helpt ook voorkomen dat water te snel naar lagergelegen gebied afstroomt, zodat omliggende landbouwbedrijven hier geen overlast van ondervinden.
De vegetatie bestaat straks uit bloemrijk grasland dat deels droger is, deels vochtig grasland en plas-dras, ideaal voor onze weidevogels. Mogelijke schuilplaatsen voor roofdieren, zoals bebouwing, bomen en riet, worden zo veel mogelijk verwijderd. Het plan voor de inrichting, het voorlopige ontwerp, wordt de komende periode samen met de betrokken eindbeheerders uitgewerkt.

Eigendom en beheer

Het vogelweidegebied wordt eigendom van Het Groninger Landschap (67 hectare) en van een aantal naburige agrariërs (samen 33 hectare). In een schil rondom het gebied wordt straks extra agrarisch natuurbeheer toegepast, zodat er een robuust weidevogelkerngebied ontstaat. De agrariërs die het weidevogelnatuurgebied gaan beheren, worden ondersteund door het Collectief Groningen West en Het Groninger Landschap.

Compensatie

De inrichting van dit weidevogelgebied in de Medenertilsterpolder vindt mede plaats ter compensatie van onder meer de Fietsroute Plus Groningen – Winsum en de nieuwe hoogspanningslijn 380 kV die Tennet aanlegt tussen de Eemshaven en Vierverlaten (bij Hoogkerk).

Foto boven: Twitter (@altwym).