Innovatie

Groningen gaat regelgeving aanpassen: welzijn van individuele dieren verbeteren

De gemeente heeft de nota Dierenwelzijn ‘Van kop tot staart, Dierenwelzijn in Groningen’, die zeer verouderd was, geactualiseerd. De oude nota stamde uit 2007.


Leestijd: 2 minuten

Groningen gaat regelgeving aanpassen: welzijn van individuele dieren verbeteren
Groningen gaat regelgeving aanpassen: welzijn van individuele dieren verbeteren

Anno 2021 is de huidige wet- en regelgeving veranderd en ook de wijze waarop de samenleving met dieren omgaat is veranderd. Vanaf 2022 begint de uitvoering van de nota voor een termijn van vier jaar. Het beleid wordt tussentijds geëvalueerd.

“We hebben het uitgangspunt dat mens en dier zoveel mogelijk in harmonie samenleven in de gemeente Groningen. In de nieuwe nota willen we de aandacht voor dierenwelzijn vergroten en zorgen voor een fijne en veilige leefomgeving voor alle dieren”, zegt Inge Jongman, wethouder ecologie & dierenwelzijn.

In de nota wordt onderscheid gemaakt tussen gezelschapsdieren, hobbydieren, in het wild levende dieren en landbouwdieren. De gemeente focust in de uitvoering vooral op wettelijke taken en beïnvloedingsmogelijkheden. Het gaat daarbij om het welzijn van individuele dieren te verbeteren. Ecologie, biodiversiteit en leefklimaat vallen buiten het domein van de nota.

Er komt een ontheffing voor het rijden op de busbaan te regelen voor dierenambulances. De gemeente gaat meer voorlichting te geven aan eigenaren van gezelschapsdieren over het houden van dieren. Ook wil de gemeente het kennisniveau van professionals over dieren vergroten en moet het welzijn van gezelschapsdieren beter gewaarborgd kunnen worden.

Ook voor hobbydieren wordt de regelgeving verbeterd. De gemeente heeft een aantal hobbydieren in eigendom en gaat het goed zorgen voor deze dieren standaardiseren en controleren door beleidskaders op te stellen. Voor de hobbydieren die de gemeente niet zelf in eigendom heeft komt een schuilstalregeling. Ook gaat de gemeente diereneigenaren bewust maken van de gevolgen van hitte voor dieren en wat zij kunnen doen om het hen aangenaam te maken en worden kleine evenementen met dieren vergunningsplichtig.

De gemeente houdt momenteel bij ruimtelijke ingrepen en festiviteiten al rekening met in het wild levende dieren, maar wil erop inzetten om overlast van grote groepen dieren voorkomen en de kennis van de inwoners vergroten om onnodig lijden van gewonde wilde dieren te voorkomen. Bovendien wordt er ingezet op meer vuurwerkvrije zones rondom locaties waar zich veel dieren bevinden.

De gemeente heeft een beperkte rol wat betreft het houden van landbouwdieren en het waarborgen van hun welzijn, omdat de Rijksoverheid hier verantwoordelijk voor is. Wel gaat de gemeente kijken naar de mogelijkheden binnen de verschillende beleidsterreinen om de transitie naar natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw te kunnen faciliteren.

Op de website van de gemeente Groningen is een uitvoerig document van de nieuwe Nota Dieren 2021 beschikbaar.