Nieuws

Deltaplan voor Biodiversiteit provincie Groningen: meer vlinders, insecten, weide- en akkervogels

Wie door sommige delen van het platteland van Groningen rijdt ziet soms eindeloze graanvelden en gras. Maar bloemen, insecten en vlinders zijn er niet. ‘Dat moet echt anders. En snel ook!’. Dat is de strekking van een Gronings Deltaplan voor Biodiversiteit. Dat werd gisteren overhandigd aan gedeputeerde Henk Staghouwer (rechts op de foto) en is gemaakt door veertien natuur- en landbouworganisaties en kennisinstellingen.


Leestijd: 2 minuten

Deltaplan voor Biodiversiteit provincie Groningen: meer vlinders, insecten, weide- en akkervogels
Deltaplan voor Biodiversiteit provincie Groningen: meer vlinders, insecten, weide- en akkervogels

In het plan hebben zij maatregelen voorgesteld die moeten leiden tot een landelijk gebied met een fraai cultuurlandschap en een rijke biodiversiteit, versterking van het toekomstperspectief voor boerenbedrijven én een actieve betrokkenheid van de Groningers. ‘Naar een rijk platteland’ is de titel van het manifest de Groningse uitwerking is van het landelijke Deltaplan Biodiversiteit: een brede landelijke coalitie om natuurverlies om te buigen naar herstel van biodiversiteit.

De biodiversiteit is de afgelopen decennia gedaald: de aantallen vlinders, insecten, weidevogels en akkervogels namen allemaal af. Zonder biodiversiteit geen goed voedsel, geen rijke natuur en geen landschap om van te genieten. Met een Gronings Deltaplan voor Biodiversiteit slaan de landbouw- en natuurorganisaties en kennisinstellingen de handen ineen om de natuur in de provincie Groningen te verbeteren.

 • Zorg voor een samenhangende aanpak op gebiedsniveau voor natuur, landbouw en openbare ruimte.
 • Zorg voor natuurvriendelijk beheer van nieuwe en bestaande landschapselementen, zoals akkerranden, slaperdijken, bermen en oevers.
 • Zorg voor perspectief voor de transitie naar een natuurinclusieve landbouw met maatregelen gericht op herstel van de biodiversiteit.
 • Zorg voor een landbouw die onderdeel is van een circulaire economie en die niet ten koste gaat van de biodiversiteit.
 • Zorg voor een nieuw bedrijfseconomisch perspectief voor landbouwers.
 • Zorg voor één integrale benadering voor het landelijk gebied met gebiedsgerichte samenwerking.
 • Maak van projecten programma’s: borg continuïteit voor herstel van biodiversiteit.
 • Zorg voor gebiedsgerichte samenwerking en bewaak voortgang bij de uitvoering van lopende processen.
 • Maak provinciale spelregels rondom een gebiedsgerichte uitwerking van landinrichting en afstemming over ruimtelijke ontwikkelingen.
 • Maak van de akkerbouwgebieden in Groningen een Deltalab voor het landelijke Deltaplan Biodiversiteitsherstel ter bevordering van monitoring en kennisontwikkeling.
 • Stimuleer burgerparticipatie en educatie en geef inwoners de mogelijkheid om bij te dragen aan herstel van biodiversiteit en stimulering van natuurinclusieve landbouw in Groningen.

De coalitie van landbouw- en natuurorganisaties en kennisinstellingen zien een noodzakelijke en actieve rol voor zichzelf en voor onderlinge samenwerking weggelegd bij het realiseren van deze elf actiepunten voor een rijk platteland en een rijke biodiversiteit. Dit kan echter niet zonder een regie, strategie en coördinatie van de Provincie.

Gezamenlijk doen de veertien organisaties dan ook een oproep aan Provincie Groningen om de regie te nemen bij de gezamenlijke uitvoering van dit manifest.

De veertien ondertekenaars staan klaar om samen met de Provincie, waterschappen, gemeente en de inwoners van Groningen de biodiversiteit in Groningen te versterken.

Jan Willem Kok, Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen

Freek Nieuwenhuis, Collectief Groningen West

Wouter Schep, Collectief Midden Groningen

Nel Sangers, Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels

Willem Dinkla, Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK)

Janneke Snijder, Gronings Particulier Grondbezit

Marco Glastra, Het Groninger Landschap

Kees Siderius, IVN Noord-Nederland

Peter Hellinga, Landschapsbeheer Groningen

Wietse Duursma, LTO Noord

Jan-Willem Lobeek, Natuur en Milieufederatie Groningen

Rombout Bennema, Natuurmonumenten

Raymond Klaassen, Rijksuniversiteit Groningen

Rieks van der Wal, Staatsbosbeheer

Het manifest én een videoboodschap die de partijen opnamen in het veld zijn te bekijken op nmfgroningen.nl/naareenrijkplatteland

https://www.youtube.com/watch?v=DHHlQRHr32w&feature=youtu.be
Manifest Naar een rijk platteland- Groningse uitwerking van Deltaplan Biodiversiteitsherstel