Nieuws

Groningen gaat 42,6 miljoen euro bezuinigen ; ruim honderd banen weg bij gemeente


Leestijd: 2 minuten

De bezuinigingen leveren de komende periode een financiële ruimte op van 29 miljoen euro. Voor deze collegeperiode is een bedrag van 14 miljoen euro beschikbaar voor nieuw beleid. Het college maakt hiervoor voorstellen voor de raad. 15 Miljoen euro wordt besteed aan het versterken van de gemeentelijke reserves en de kosten voor de organisatieontwikkeling.

Uitgangspunten
Bij het opstellen van het bezuinigingspakket heeft het college vier uitgangspunten gehanteerd. Een zo efficiënt werkende gemeentelijke organisatie, voorzieningen op peil houden voor Stadjers die het echt nodig hebben, voordeel halen door financieel-technische aanpassingen en een beperkte en evenwichtige lastenverzwaring.

Eigen organisatie

Bijna de helft van de bezuinigingen moeten worden gehaald binnen de eigen organisatie (zo’n 19 miljoen euro). Onder andere door ondersteunende functies zoals personeelswerk, financiële en juridische ondersteuning te concentreren. In totaal worden er tussen de 100 en 150 arbeidsplaatsen ingeleverd bij de gemeente. Een ander belangrijk onderdeel van de bezuinigingen zijn besparingen op financieel-technisch vlak. Onder andere worden de afschrijvingstermijnen verlengd. Maar ook worden investeringsgelden stedelijke vernieuwing anders ingezet.

Versobering

De voorstellen raken een aantal voorzieningen in de stad. Er worden meerdere versoberingen doorgevoerd. Zo wordt de Stadjerspas vooral ingezet voor de doelgroepen die het nodig hebben. Verder wordt voorgesteld de subsidie aan de Jonge Onderzoekers stop te zetten en wordt het schoolzwemmen alleen nog maar buiten schooluren gegeven aan kinderen die nog niet kunnen zwemmen en het niet kunnen betalen. Een aantal maatregelen op het gebied van sport, cultuur en welzijn moeten nog verder uitgewerkt. Op de voorzieningen wordt in totaal 6,1 miljoen euro bezuinigd.

Tarieven

Naast bezuinigingen is er ook gekeken op welke manier de gemeentelijke inkomsten verhoogd kunnen worden. Daarbij is een OZB-verhoging de grootste inkomstenpost. De stijging van de woonlasten voor de gemiddelde Stadjer blijft beperkt tot 3 euro op jaarbasis. Doordat de tarieven voor de afvalstoffenheffing en rioolrechten naar beneden gaan is het effect van de OZB-verhoging beperkt. De tariefsverlaging is mogelijk door efficiëntiemaatregelen binnen de gemeentelijke organisatie.

Dienstverlening

De gemeentelijke organisatie wordt efficiënter gemaakt en gaat een hogere kwaliteit dienstverlening leveren. Er wordt onderzocht op welke manier de organisatie meer op de burger gericht kan worden en wijkgericht georganiseerd kan worden. Er is een inkrimping van het personeelbestand voorzien van tussen de 100 en 150 banen. Het uitgangspunt is om dit zonder gedwongen ontslagen te doen. Een deel kan geschieden door het natuurlijke verloop. Met de medezeggenschap en vakbonden wordt overleg gevoerd over de komende veranderingen. Het college heeft geld vrijgemaakt om de maatregelen in te voeren.

Gemeenteraad

De bezuinigingsvoorstellen worden door de gemeenteraad in juni besproken. In de periode daarna worden de voorstellen ook besproken met direct betrokkenen en belanghebbenden. Na de zomer worden meer definitieve voorstellen aan de raad voorgelegd zodat in het najaar van 2010 over de bezuinigingen besloten kan worden.