Nieuws

Groningen niet in beroep tegen gasbesluit

De Groningse overheden gaan niet in beroep tegen het gasbesluit van minister Blok. Wel leggen ze een brief bij minister Blok en minister Ollongren op tafel, met belangrijke punten over versnelling van de versterking en gelijkheid en voortvarendheid in schadeafhandeling. Groningers moeten die effecten nu echt gaan merken. Met de brief aan de ministers wil de regio een constructieve bijdrage leveren aan de gezamenlijke agenda voor de komende periode.


Leestijd: 2 minuten

Over de hoogte van de gaswinning heeft minister Blok besloten dat NAM in het komende gasjaar maximaal 3,9 miljard kuub aardgas in een qua temperatuur gemiddeld jaar mag winnen. Dit is ruim onder het volume dat het Kabinet in 2018 verwachtte te moeten winnen. De sluiting van het Groningenveld is voorzien voor 2023 of 2024. Groningen heeft zich hiervoor lange tijd hard gemaakt en blijft erop aandringen dit zo snel mogelijk te doen. Om de sluiting te realiseren wordt in Zuidbroek nu gewerkt aan de bouw van een stikstoffabriek en wil de minister de gasopslag in Grijpskerk ombouwen. Minister Blok heeft in zijn besluit aangegeven dat de veiligheid van de inwoners rondom Grijpskerk wordt meegewogen in de procedures en besluiten. De regio vraagt de minister om het wettelijke bewijsvermoeden ook daar van kracht te laten worden om recht te doen aan de inwoners. 

Vergroten beoordelings- en uitvoeringscapaciteit
Groningers ondervinden nog dagelijks problemen die hun leven beheersen. De regio heeft met de ministers afspraken gemaakt over de versterking. Hiermee is een belangrijke stap gezet, maar een groot deel van de problemen van onze inwoners rondom schade en versterken zijn nog niet opgelost. De regio doet daarom een beroep op minister Ollongren om de beoordelings- en uitvoeringscapaciteit (zowel typologisch als traditioneel) te vergroten en ook belangrijke randvoorwaarden zoals funderingsproblematiek bij versterking op te lossen. 

Ongelijkheid opheffen in schade-afhandeling

Gaat het om de schade-afhandeling, dan ondersteunt de regio de mogelijkheden die het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zoekt om de snelheid van de schade-afwikkeling op te schroeven. De regio wijst de minister er in de brief op dat het wettelijk bewijsvermoeden een belangrijk uitgangspunt is voor onze inwoners. De regio ziet dat inwoners wijzigingen in gebiedsafbakening ervaren als niet uit te leggen ongelijke behandeling en dat het tot sociale onrust leidt. Minister Blok is systeemverantwoordelijk voor de gaswinning uit het Groningenveld en de regio houdt de minister daarmee ook verantwoordelijk voor de manier waarop schade wordt afgehandeld en vraagt de minister passende maatregelen te nemen om ongelijkheid op te heffen. Dit geldt ook voor inwoners die zowel schade door gaswinning als schade door andere mijnbouwactiviteiten ondervinden. Deze inwoners worden geconfronteerd met twee schadeloketten met een verschillend juridisch kader en werkwijze. De regio blijft aandringen om schade voor deze inwoners onder het wettelijk bewijsvermoeden te brengen en het IMG de bevoegdheid te geven deze schade af te handelen.

Jaarlijkse beoordeling gasbesluit

De Groningse overheden beoordelen jaarlijks het gasbesluit voor het volgend gasjaar. Een eventuele beroepsprocedure wordt ieder jaar opnieuw overwogen. De brief aan minister Blok en minister Ollongren is opgesteld door de provincie Groningen, de gemeenten Midden-Groningen, Het Hogeland, Eemsdelta, Groningen, Oldambt, Westerkwartier, Veendam, Pekela en Westerwolde, Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. De brief wordt direct na verzending aan de ministers op de website van de provincie Groningen geplaatst in het dossier gaswinning, te raadplegen via www.provinciegroningen.nl/gaswinning.