Nieuws

Grote samenwerking van boeren en natuurorganisaties voor behoud Groninger akkervogels

De patrijs, fazant, geelgors of leeuwerik worden nog maar zelden gezien in de provincie Groningen. De aantallen en soorten van de akkervogels zijn enorm teruggelopen. Om het tij te keren en deze vogels te behouden voor het Groningse landschap hebben maar liefst zestien organisaties, waaronder boeren en natuurorganisaties, de handen ineen gelagen.


Leestijd: 1 minuut

Grote samenwerking van boeren en natuurorganisaties voor behoud Groninger akkervogels
Grote samenwerking van boeren en natuurorganisaties voor behoud Groninger akkervogels

Groningen was altijd één van de belangrijkste akkervogelbolwerken van Nederland. Om vogels zoals de veldleeuwerik, patrijs en geelgors beter te beschermen, is een gezamenlijke aanpak van groot belang. Daarom hebben zestien partijen de handen ineengeslagen in een provinciaal actieplan, dat is aangeboden aan Groninger gedeputeerde Johan Hamster en de bestuurders van waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & Aa’s.

Rode lijn in het actieplan is het verhogen van de kwaliteit van ‘akkervogellandschappen’ door toepassing van samenhangende maatregelen binnen en buiten de landbouw. De zestien partijen formuleren enkele tientallen actiepunten om hun wensbeeld dichterbij te brengen.

De publicatie van het Actieplan Groninger Akkervogels 2022–2030 volgt op de ondertekening van een Akkervogelmanifest in augustus vorig jaar. De brede samenwerking voor akkervogels is een belangrijke mijlpaal.

Het Actieplan omvat de overkoepelende acties die verder zijn uitgewerkt in vier regionale verbeterplannen: Noordelijke kleischil, Oldambt, Westerwolde en Veenkoloniën & Duurswold. Voor het opstellen van deze plannen zijn regionale werkgroepen ingesteld met de belangrijkste gebiedspartijen. Zij hebben per gebied een set concrete maatregelen uitgewerkt. Deze uitwerking is in lijn met het vorige week verschenen ‘Evaluatierapport kerngebiedenbeleid Groningen’.

Meer geld nodig

“Een veldleeuwerik zingt niet voor niets”, zo heette al een rapport uit 2010. Het realiseren van dit actieplan kost dan ook extra geld. Dat geldt met name voor de uitbreiding van het agrarisch natuurbeheer en de verwachte verhoging van de ANLb-vergoedingen. In 2030 is hiervoor naar schatting jaarlijks € 2 mln. extra nodig bovenop de € 2,5 mln. die nu in Groningen aan akkervogels wordt besteed. Voor de uitvoering van de overige onderdelen van het actieplan is jaarlijks € 0,5 mln. nodig en eenmalig € 0,35 mln. Het actieplan benoemt hierbij ook de potentiële financiers, maar het omvangrijkste budgetverzoek ligt bij de provincie.