Nieuws

Rekenkamer doet onderzoek naar Meldpunt Overlast en Zorg

De Rekenkamer Groningen gaat onderzoek doen naar het gemeentelijke Meldpunt Overlast en Zorg (MOZ). Inwoners van de gemeente Groningen kunnen bij het meldpunt terugkerende overlast in de woon- en leefomgeving melden of aangeven dat zij zich zorgen maken over iemand uit de buurt. De Rekenkamer wil onderzoeken of het functioneren van het Meldpunt Overlast en Zorg op afdoende en doelmatige wijze bijdraagt aan het bestrijden van (woon)overlast.


Leestijd: 2 minuten

Rekenkamer doet onderzoek naar Meldpunt Overlast en Zorg
Rekenkamer doet onderzoek naar Meldpunt Overlast en Zorg

Het MOZ is een samenwerkingsverband van de gemeente, politie, zorg- en welzijnsinstellingen en woningcorporaties. De samenwerking van deze partijen heeft tot doel (woon)overlast op effectieve wijze te voorkomen, beperken en bestrijden en personen waarover bezorgdheid bestaat toe te leiden naar passende zorg en ondersteuning. In de praktijk bestaat het MOZ uit een aantal medewerkers in dienst van de gemeente Groningen. Zij nemen voor het samenwerkingsverband meldingen in behandeling, bepalen welke partijen bij een casus worden betrokken en voeren desgevraagd procesregie. Ook nemen zij deel aan diverse overleggen. De taakafbakening van het MOZ, de samenwerkingsrelaties en voorwaarden voor onderlinge gegevensuitwisseling zijn uitgewerkt in een convenant. Het huidige convenant is in werking sinds 2008 en zal naar verwachting in 2022 vernieuwd worden.

Het aantal overlastmeldingen neemt de afgelopen jaren toe, zowel bij de politie als bij het MOZ. De ombudsman Groningen heeft signalen ontvangen dat meldingen bij het MOZ niet altijd het gewenste effect sorteren, dat overlast niet altijd officieel wordt geconstateerd of dat er geen opvolging is na een melding. Ook is niet altijd duidelijk welke partij het aanspreekpunt is nadat een melding in behandeling is genomen. De gemeente denkt samen met de ketenpartners met het meldpunt een bijdrage te leveren aan het voorkomen, verminderen en tegengaan van overlast. De Rekenkamer wil onderzoeken hoe dit in de praktijk uitpakt. Het onderzoek wordt in eigen beheer uitgevoerd. De Rekenkamer hoopt de resultaten van het onderzoek in december aan de raad te kunnen presenteren.

De gemeentelijke Rekenkamer is onafhankelijk en ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende en kaderstellende rol. In dat verband voert de Rekenkamer onderzoeken uit naar gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan en adviseert de raad hierover. De afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar onder andere subsidieverwerving, het gemeentelijk kapbeleid, de informatievoorziening rondom Aanpak Ring Zuid en de rol van VRIJDAG bij het realiseren van gemeentelijk doelstellingen.