Nieuws

“Supergemeente in oost-Groningen”: Bellingwedde, Menterwolde, Pekela en Veendam


Leestijd: 1 minuut

De samenwerking is gericht op: Versterking van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers, Verhoging van de efficiency (kostenbeheersing) en Vermindering van de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisaties.

De colleges van B en W van de vier gemeenten kiezen voor een groeimodel: niet alles tegelijk, maar weloverwogen opbouwen, lerend van de ervaringen die onderweg worden opgedaan.

Voorop staat de blijvende erkenning van de zelfstandigheid van de vier gemeenten. De gemeenteraden en colleges van B&W moeten eigen beleidskeuzes kunnen maken, zodat zichtbaar blijft dat sprake is van zelfstandige gemeenten.

Van geen enkel beleidsterrein wordt op voorhand uitgesloten, dat het in de samenwerking kan worden betrokken. De samenwerking zal zowel gaan over ondersteuning van beleidsvorming als over beleidsuitvoering. Steeds zal op basis van winst in kwaliteit, efficiency en kwetsbaarheid beoordeeld worden of samenwerking toegevoegde waarde heeft.

Voor de samenwerking gelden o.m. de navolgende condities en uitgangspunten:

• Er vinden geen gedwongen ontslagen plaats als gevolg van de voorgenomen samenwerking.

• De bestaande rechtspositie van ambtenaren blijft gehandhaafd, waarbij gestreefd zal worden naar harmonisatie van arbeidsvoorwaarden.

• De samenwerkende ambtelijke organisaties zullen worden gehuisvest of geherhuisvest in de gemeentelijke gebouwen van de betrokken 4 gemeenten.

• De samenwerkingsafspraak is voor de 4 gemeenten niet vrijblijvend: samenwerking vindt in principe plaats tussen en met de 4 betrokken gemeenten, tenzij in samenspraak met de partnergemeenten geconcludeerd wordt dat samenwerking met andere gemeenten een beter alternatief is.

• In de samenwerking nemen de 4 partners een gelijkwaardige positie in.

• De colleges van B&W zullen de samenwerking voortvarend oppakken, maar zullen geen onomkeerbare stappen zetten, voordat de uitkomsten van het bestuurskrachtonderzoek zijn besproken.