Nieuws

Wat wil BBB, de nieuwe grootste partij in de provincie Groningen?

Nu de BBB de grootste partij in Provinciale Staten van Groningen is geworden, rijst de vraag welke prioriteiten deze partij heeft, en waar deze zich de komende jaren voor wil gaan inzetten.


Leestijd: 6 minuten

Wat wil BBB, de nieuwe grootste partij in de provincie Groningen?
Wat wil BBB, de nieuwe grootste partij in de provincie Groningen?

Dit zijn de speerpunten van de BBB voor de komende jaren. Om haar idealen te kunnen realiseren heeft de partij wel andere partijen nodig, want BBB heeft 12 van de 43 zetels.

Mijnbouwschade, veiligheid en schade-afhandeling.

BBB wil dat de gaswinning afgebouwd wordt omdat het winnen niet veilig kan.

BBB wil een generaal pardon voor alle mijnbouwschade en ‘wil af van de geldverslindende en vertragende instanties’.

Leefbaarheid

Op het platteland, in dorpen en buurtschappen zijn goede voorzieningen nodig, opdat oud en jong zich daar thuis kan blijven voelen. Vooral goed en fijnmazig openbaar vervoer is hier van vitaal belang en daarom wordt er niet bezuinigd op dit vervoer.

Stikstofmaatregelen

BBB vindt dat de door de landelijke overheid gebruikte modellen geen recht doen aan de werkelijkheid. BBB vindt dat ‘meten is weten’ leidend moet zijn bij het nemen van maatregelen.

“De voor onze provincie zo belangrijke agrarische sector moet zo snel mogelijk weer vergund worden zodat ook de werkgelegenheid in de aanverwante sectoren gewaarborgd blijft.”, zo schrijft BBB

Vertrouwen van de burger herstellen

De overheid is dienstbaar en gaat integer te werk, uitgaande van vertrouwen in de burger. De burger wordt door de overheid gewaardeerd en serieus genomen: goede, volledige en eerlijke voorlichting en voldoende inspraakmogelijkheden garanderen dat niet over het hoofd van de burger ingrijpende beslissingen over zijn leefomgeving worden genomen.

Snel internet voor iedereen

Snel en betrouwbaar glasvezelinternet is onmisbaar voor Stad en Ommeland.

Plattelandsbeleid

Het plattelandsbeleid van de provincie moet worden opgesteld samen met de agrarische sector, de visserij, plattelandsbewoners, bedrijfsleven en onafhankelijke wetenschappers.

Economie

De bedrijvigheid in Groningen is ontzettend veelzijdig. BBB staat voor een sterke lokale en regionale economie waarbij de provincie faciliteert en ondersteunt door goede randvoorwaarden te creëren. De kleinschalige plattelandseconomie is karakteristiek en essentieel. Industrie is belangrijk voor een gezonde economie maar kent ook nadelen. Bij een te grote impact op de burger grijpt de provincie actief in.

Nieuwbouw, zonder extra ruimte

BBB wil voor alle Groningers een fijne woonplek en ook het wonen in de dorpen op het platteland stimuleren. Bouwbeleid moet aansluiten bij de behoefte en zoveel mogelijk in de bestaande bebouwde kernen. Bestaande (karakteristieke) gebouwen een nieuwe woonbestemming geven kan een mooie manier zijn om woningen te realiseren zonder nieuwe ruimte te gebruiken.

Gezonde dieren

In een landschap waar de ruimte gedeeld wordt tussen gehouden dieren en dieren in de natuur is het ook zaak dat er aandacht is voor beide belangen. BBB wil daarvoor zorgen door als daar sprake van is, de druk op de omgeving te verminderen en natuurbeheerorganisaties te faciliteren om het beheer te optimaliseren.

Door te faciliteren in natuur inclusief agrarisch ondernemen en boer inclusief natuurbeheer wil BBB de vaak gepolariseerde tegenstellingen omvormen naar krachtige samenwerkingsverbanden die ten gunste van mens en dier in ons mooie Groningen zijn.

Mest is wezenlijk onderdeel

Zowel voor de voedselproductie als voor de natuurlijke leefomgeving zijn gezonde planten voor BBB belangrijk. Mest is daarbij ook een wezenlijk onderdeel van de natuurlijke cyclus en optimale bemesting is ook van belang voor de productie van voedsel voor mens en dier.

Open landschappen blijven open en coulisselandschappen worden in stand gehouden. Door maai­beleid en het stimuleren en ondersteunen van initiatieven van boeren, natuur beherende organisaties en burgers ten gunste van insecten wil BBB ook een impuls geven aan de insectenpopulaties. BBB is voor groen in de openbare ruimte van steden en dorpen.

Gezonde maatschappij

BBB Groningen wil dat de provincie een transparant beleid voert en inwoners vanaf het begin betrekt bij planning en besluitvorming. In het bijzonder bij aanleg van grote, in het landschap ingrijpende projecten. Burgers moeten volledig voorgelicht en zoveel mogelijk gehoord worden; bij die inspraak kunnen ze al dan niet hun instemming geven. Bij zwaarwegende bezwaren van inwoners wordt een project niet uitgevoerd of slechts na volledige tegemoetkoming aan die bezwaren.

BBB wil dat de provincie zich inzet voor meer geld voor bemensing en toerusting van de politie op het platteland en streeft naar terugkeer van lokale politieposten.

Cultuursubsidies moeten evenredig worden verdeeld over stad en platteland. Deelname aan cultuur, kunst en sport wordt zo toegankelijk mogelijk gemaakt, zowel voor kinderen op de basisschool als voor ouderen.

BBB wil dat musea en theaters in de gemeenten worden ondersteund, met kennis, kunde en middelen.

Minder zonneparken

Aanleg van zonneparken moet worden beperkt, zeker op landbouwgrond. Zonnepanelen worden allereerst geplaatst op daken van bedrijfsgebouwen, op geluidsschermen, in bermen van wegen en niet op agrarische grond.

Gaswinning

Het niveau van de gaswinning in Groningen wordt niet verhoogd zolang de veiligheid niet gegarandeerd is en niet alle geleden schade aan de huizen en (bedrijfs­)gebouwen van Groningers definitief en naar volle tevredenheid gecompenseerd is. Groningers moeten zich weer veilig thuis kunnen voelen in hun eigen huis. De overheid moet eerst haar eigen beloften nakomen en het vertrouwen van de Groningers herstellen. Gaswinning moet verder pas een allerlaatste redmiddel zijn. BBB vindt het onverstandig om toekomstige gaswinning volledig onmogelijk te maken. Het Groningerveld moet naar waakvlamniveau maar dient in nood­ situaties opgeschaald kunnen worden naar leveringszekerheid voor Nederlandse consumenten en bedrijven. Kleine velden moeten worden benut voor het opslaan van gasreserves.

Kansrijke bedrijven steunen

BBB wil dat de provincie actief is in het creëren van werkgelegenheid en de daarvoor benodigde voorwaarden. BBB wil een goede infrastructuur, die vestiging en groei van bedrijven bevordert. De provincie faciliteert kansrijke startende bedrijven (startups). Via de NOM (Investerings­ en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland) moet worden ingezet op fondsen voor kansrijke bedrijven en voor bedrijven die gebruik maken van nieuwe technologieën voor het brede MKB. Daarbij is de aanleg van glasvezelverbindingen bij alle bedrijven­ terreinen onontbeerlijk. De provincie biedt ruimte voor Nederlandse ondernemers en richt zich op het behoud van familiebedrijven. Economische groei gaat niet ten koste van agrarische en landelijke gebieden.

Geen Lelylijn, wél Nedersaksenlijn

BBB wil dat bestaande infrastructuur wordt verbeterd. De aanleg van de Nedersaksenlijn is niet alleen een belangrijke stap richting bereikbaarheid van de provincie, maar de lijn zal ook een economische groeifactor zijn voor stad en ommeland en zal de verbinding van de universiteitssteden Groningen en Enschede verbeteren. In plaats van de aanleg van de Lelylijn wil BBB-optimalisering van de bestaande regionale lijnen. Deze regionale lijnen zoals de Wunderline (Groningen­Duitsland), en de Frisialijn (Groningen­Harlingen) kunnen verbeterd worden tegen aanzienlijk lagere kosten dan benodigd voor de aanleg van de Lelylijn. Snel­ en stopdiensten kunnen op deze lijnen verzorgd worden door inzet van waterstoftreinen of door elektrificatie.

N33 verdubbelen

De N33 wordt verbreed en verbouwd tot vierbaans autoweg over het gehele traject, nu ook door de industrialisering van de Oostpolder meer economische activiteit in het Eemshaven­ gebied te verwachten is.

Eemshaven

De Eemshaven is van groot belang voor de Groningse economie en fungeert als motor voor de regionale werkgelegenheid. De bouw van LNG­terminals dient bespoedigd te worden. De Eemshaven en de industrie in Delfzijl moeten worden aangesloten op het aan te leggen waterstofnet, als mogelijke vervanging van aardgas in de energietransitie. Elektriciteit uit windturbineparken moet bij voorkeur worden benut voor omzetting naar waterstof ten behoeve van groene energie voor bedrijven in onze provincie en niet worden benut door datacenters die grotendeels voor het buitenland in bedrijf zijn. Scholing en opleidingen gericht op de werkgelegenheid in en rond de haven worden bevorderd.

Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde is van groot belang voor de Noordelijke economie, voor bedrijven en voor burgers. De kansrijkheid van Eelde, ook als luchthaven voor vracht en drones, moet door het bedrijfsleven worden onderkend zodat de komende jaren de overheid en het bedrijfsleven gezamenlijk in het vliegveld blijven investeren. Dit dient een voorwaarde te zijn om blijvend als provincie financieel bij te dragen. Eelde is verder van belang als enig noordelijk vliegveld van het land en kan in deze hoedanigheid ook Schiphol ontlasten.

BRON en meer programmapunten: Verkiezingsprogramma BBB