In beeld

Het belang van bodemonderzoek voor succesvolle landbouw

Bodemonderzoek en een succesvolle landbouw gaan hand in hand. Immers: zonder vruchtbare grond geen succesvolle landbouw. Welke problemen kun je tegenkomen met de bodem? En hoe vindt een onderzoek plaats? Hoe zit het met bodemproblemen, het onderzoek zelf en de richtlijnen?


Leestijd: 2 minuten

Problemen met de bodem opsporen

Erosie, verdroging en verzilting: het zijn de tegenwoordige problemen met veel bodems in Nederland. We krijgen steeds meer te maken met deze problemen, die voor bodemdegradatie zorgen. Daardoor verdwijnt de vruchtbare toplaag van de bodem. Dat levert ook meteen problemen op voor waterinfiltratie en voor de oppervlakkige afstroming. Uiteindelijk zorgt het voor een slechte bodemvruchtbaarheid. En op een slechte bodem groeit maar weinig. De productiviteit is laag als de bodem niet goed is. Daarom is het zaak om op tijd problemen met de bodem op te sporen, door middel van bodemonderzoek.

Bodemonderzoek houdt in dat een expert onderzoek doet naar de kwaliteit van de bodem en naar de achterliggende oorzaken van eventuele problemen. Aan de hand daarvan komt er een advies om de processen aan te passen. Je komt tot maatregelen die kunnen worden toegepast. Op die manier kun je bodem op een meer duurzame manier gebruiken en meer productie behalen.

Bodem- en waterprojecten moeten met precisie worden uitgevoerd. Daarom is het belangrijk dat je het onderzoek laat doen door een erkend bedrijf, volgens de richtlijnen die daarvoor gelden.

Onderzoek volgens de richtlijnen

Concreet houdt dat in dat er wordt gewerkt volgens bijvoorbeeld de BRL 6000. Dat is de richtlijn voor milieukundige begeleiding van bodemsanering. Het gaat dan om zowel in-situ methoden als de nazorg. Bedrijven die hiermee werken, staan onder toezicht van Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Wanneer we spreken over milieukundige begeleiding van bodemsanering, bedoelen we dat deskundigen controle en begeleiding bieden om de sanering op een milieuvriendelijke en effectieve manier uit te voeren. Dat gaat van begin tot eind: van de voorbereiding en planning tot milieubescherming, kwaliteitscontrole en uiteindelijke rapportage en documentatie. Milieukundige begeleiding speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de veiligheid van de omgeving.

Ook aandacht voor energie

De hele BRL6000 geldt als een duurzaamheidsrichtlijn. Bij de landbouw komt natuurlijk wel wat energie kijken. Zo wordt er misschien gebruikgemaakt van bodemenergiesystemen voor de woning op het land of voor de utiliteitsgebouwen. Daarvoor geldt de BRL 6000-21. Deze beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op het ontwerpen, installeren en beheren van technische installaties van het bovengrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem.

Bij het bewerken van grond en het ontwerpen van technische (energie)systemen komt dus meer kijken dan je denkt. Daarom is het belangrijk dat je de werkzaamheden laat doen door een erkend bedrijf. Sterker: dat is verplicht. Wie dat niet doet, kan zich schuldig maken aan een economisch delict.