In beeld

Partnerbijdrage

Toekomstplan Meerstad: voorkeur voor sociale en betaalbare wijk

Het college van B&W van Groningen heeft besloten om drie uitwerkingsmodellen voor plangebied Meerstad voor te leggen aan de gemeenteraad. Het advies aan de raad is om één daarvan te kiezen als voorkeursmodel, voor de ontwikkeling van het gebied voor de komende tien jaar. Dat is een model waarmee Meerstad flink gaat bijdragen aan een stad voor iedereen, doordat er meer sociale woningbouw en betaalbare woningen komen.


Leestijd: 1 minuut

Drie uitwerkingsmodellen

In november 2022 stelde de gemeenteraad de Agenda voor de Toekomst Plangebied Meerstad vast, met het Wensbeeld 2050. De raad gaf de opdracht mee om alles financieel, technisch en planologisch verder uit te werken. Dat is in de afgelopen maanden op hoofdlijnen gedaan. Uitgangspunten daarbij waren het Wensbeeld voor het plangebied dat via een openplanproces met veel belanghebbenden is ontwikkeld en de breed gedeelde ambitie om te komen tot een ongedeelde stad en betaalbaarheid van de plannen.

Voorkeursmodel

Het tekenen en rekenen laat zien dat een van de drie modellen het beste antwoord geeft op de combinatie van deze uitgangspunten. Dat is het model waarbij we een evenwichtig woongebied ontwikkelen, met een programma dat flink bijdraagt aan een stad voor iedereen. In dit model kunnen er in totaal 10.000 woningen in het plangebied komen. Dat is meer dan in de Agenda voor de Toekomst is opgeschreven (8.000).
 

Wethouder Rik van Niejenhuis: ‘Als de raad voor dit model kiest, gaan we verdichten. Dat houdt in dat we de woningen bouwen binnen de grenzen van de nieuwe woongebieden zoals die in het Wensbeeld staan. We willen niet dat dit ten koste gaat van het groen, de grootte van het meer of de kwaliteit van de openbare ruimte die we nastreven. Analyses laten zien dat dit aantal ruim past binnen de geplande woongebieden en nog steeds prettige leefgebieden oplevert’.

Aan dit model zijn extra kosten verbonden, want het woningprogramma wijkt af van de oorspronkelijke opdracht van de grondexploitatie (dat was vooral bouwen voor het dure segment) en de opbrengsten van dit programma zijn lager. Daar moet dekking voor gevonden worden. Het voorstel staat op 15 november op de raadsagenda.

(Luchtfoto: Koos Boertjens).