Wonen

'Kijk op krimp': Hoe gaan we in de provincie Groningen om met bevolkingsdaling?


Leestijd: 2 minuten

houden? Wat zijn de kansen die we juist nu voor en samen met deze gebieden kunnen creëren?

Het plan
Het CONCEPT Actieplan bevat 26 acties, onderverdeeld in zes categorieën:
1. Communicatie en bewustwording
2. Regionale Woon- en Leefbaarheidsplannen
3. Experimenten
4. Strategische samenwerking
5. Kennis- en visieontwikkeling
6. Sociaal- economische vitalisering
Een aantal van deze 26 acties is al in voorbereiding of in uitvoering. Een voorbeeld hiervan is het opstellen van het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan voor de regio Eemsdelta. Andere acties moeten nog verder worden uitgewerkt en betreffen thema’s zoals onderwijs, wonen, arbeidsmarkt en mobiliteit.

Voor en door de provincie
Dit CONCEPT Actieplan ‘Kijk op krimp’ is gedurende de afgelopen maanden besproken met gemeenten, maatschappelijke instellingen en voorzieningen in de krimpregio’s. De drie krimpregio’s kunnen tot het najaar nog reageren en ook nieuwe acties aandragen.

Aanleiding
Bij de vaststelling van het Provinciaal Omgevingsplan 2009-2013 is afgesproken dat er een verdere uitwerking komt van de maatregelen die nodig zijn om adequaat in te spelen op het afnemen van het aantal inwoners in delen van de provincie. De komende jaren daalt het aantal inwoners met name in drie regio’s in de provincie Groningen. Het gaat om de gemeente De Marne, de regio’s Eemsdelta en Oost-Groningen. Deze bevolkingsdaling heeft grote invloed op en gevolgen voor de leefkwaliteit in deze gebieden. Naast het Provinciaal Omgevingsplan hebben het ‘Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling’ en het rapport ‘Krimp als structureel probleem’ van het Topteam krimp als uitgangspunt gediend voor dit actieplan.

Financiering
Om de leefkwaliteit in de krimpregio’s te realiseren heeft de provincie de Reserve Leefbaarheid krimpgebieden in het leven geroepen. Provinciale Staten hebben het huidige bedrag van 2 miljoen per jaar voor de periode van 2011 t/m 2013 verhoogd een extra 1 miljoen per jaar. Ook het ISV-budget (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) van 15 miljoen wordt ingezet in de krimpgebieden. De rijksoverheid draagt bij met een maatstaf krimp in het gemeentenfonds en met 31 miljoen van WWI (Wonen, Wijken, Integratie), waarvan vermoedelijk 16 miljoen naar Groningen komt.

Meer informatie
Op de website van de provincie (www.provinciegroningen.nl) vindt u in het dossier ‘Krimp’ meer informatie over bevolkingsdaling. Hier kunt u ook het ‘CONCEPT Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling’ downloaden.