Wonen

Plan voor Paterswoldsemeer aangepast; Waterschap ziet af van moeraszones

Het waterschap Noorderzijlvest heeft haar eerder dit jaar gepresenteerde plannen ter verbetering van de waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer aangepast. Aanvankelijk was het de bedoeling om moeraszones in het meer te realiseren. Maar na kritiek tijdens een openbare bijeenkomst ziet het waterschap daar nu vanaf.


Leestijd: 1 minuut

Plan voor Paterswoldsemeer aangepast; Waterschap ziet af van moeraszones
Plan voor Paterswoldsemeer aangepast; Waterschap ziet af van moeraszones

Tijdens die bijeenkomst deed dijkgraaf Bert Middel de toezegging dat er geen moeraszones in het meer worden aangebracht. Ook vroegen aanwezigen tijdens die bijeenkomst aandacht voor het Paterswoldsemeer als recreatiemeer en mogelijke hinder als gevolg van overmatige plantengroei.

Naar aanleiding van de bijeenkomst van 24 februari jl. is het waterschap in gesprek gegaan met vertegenwoordigers uit het gebied. In samenspraak met hen is nu een ‘Herstartnota’ opgesteld.

De Herstartnota geeft informatie over de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW heeft als doel de waterkwaliteit te verbeteren. Het Paterswoldsemeer voldoet nu niet aan de KRW-normen. In de Herstartnota zijn daarom andere maatregelen opgenomen om de waterkwaliteit te verbeteren.

In de Herstartnota wordt ook toegelicht waarom vier maatregelen uit het oorspronkelijke plan wél worden uitgewerkt. Dat zijn: het verbreden van de bestaande stuw nabij de Meerschapsboerderij, de aanpak van een vismigratieknelpunt Piccardthofplas-Paterswoldsemeer, het vervangen van het poldergemaal Hoornsedijk door een krachtiger gemaal met ijzerzandbassin om het fosfaat te verwijderen en een ander peilbeheer voor het Paterswoldsemeer. Deze maatregelen zijn echter niet voldoende om de KRW-normen te halen. Er is meer nodig als alternatief voor de vervallen moeraszones.

Tijdens en na de bijeenkomst van 24 februari jl. zijn aanvullende maatregelen genoemd. Deze worden nader onderzocht. Het waterschap nodigt bewoners aan en gebruikers van het meer andere) met suggesties voor te nemen maatregelen uit om deze met het waterschap te delen. Hiervoor is vanaf half juni een digitale omgeving ingericht op de website: www.noorderzijlvest.nl/paterswoldsemeer. Alle suggesties worden getoetst op effectiviteit, uitvoerbaarheid en draagvlak.

(Foto boven: Luchtfoto drone Henk Enting)