Bereikbaarheid & Verkeer

Nieuwe rondweg moet centrum van Bedum ontlasten van vele vrachtverkeer

Het college van B en W van Bedum heeft een voorlopige voorkeur bepaald voor de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg aan de oostkant van Bedum. De nieuw aan te leggen weg moet het centrum van Bedum ontlasten van het vele vrachtverkeer. Een groot deel van dat verkeer is gerelateerd aan de plaatselijke vestiging van zuivelconcern FrieslandCampina. Voor de aanleg van een alternatieve ontsluiting is jarenlang door de gemeente bij de provincie gepleit. Provinciale Staten besloten vorig jaar mei geld beschikbaar te stellen voor een nieuwe wegverbinding. Dat besluit werd in Bedum met instemming begroet.


Leestijd: 2 minuten

De voorlopige voorkeur van B en W geldt de ‘variant 2’; een variant die aftakt van de Sint Annerweg, de spoorlijn Groningen-Delfzijl kruist en direct ten noorden van die spoorverbinding in westelijke richting loopt en in Bedum aansluit op Boterdiep Wz. Ook Gedeputeerde Staten van Groningen – de weg wordt door de provincie aangelegd – hebben zich voorlopig voor die variant uitgesproken.

De provincie heeft vervolgens de mogelijkheden verkend. Uit die verkenning bleven drie mogelijke tracé’s voor de weg over. Alle drie varianten belemmeren een mogelijke uitbreiding van de zuivelfabriek in Bedum niet. De varianten zijn voorgelegd aan de gemeente en een tweetal werkgroepen. Eén werkgroep werd gevormd door landbouwers uit het gebied waar de weg moet komen te liggen. In de andere werkgroep waren onder meer de bewoners van het gebied, bewoners van de wijk Ter Laan, Veilig Verkeer Nederland en FrieslandCampina vertegenwoordigd. Beide werkgroepen konden niet tot een eensluidende voorkeur voor een tracé komen. De werkgroepen waren wel unaniem in de afwijzing van ‘variant 1’; een tracé dat dichterbij de wijk Ter Laan is geprojecteerd.

Het college wil nog een aantal zaken nader uitgewerkt zien. Zo moet worden bekeken welke kruising met het spoor voorkeur heeft: een tunnel dan wel  een gelijkvloerse kruising. Ook de locatie waar spoor en weg elkaar gaan kruisen, moet nader worden bekeken. Dat geldt ook voor manier waarop percelen aan de zuidkant van het spoor worden ontsloten; een aantal percelen daar kent een onbewaakte spoorwegovergang in de toegangsweg.

Ook wil het college de mogelijkheid onderzocht zien hoe aansluiting en kruisingen van de nieuwe weg met bestaande (recreatieve) routes kunnen worden geoptimaliseerd. De oversteek voor het fietsverkeer ter hoogte van de Stedumerweg behoeft naar het oordeel van het college ook nadere aandacht.

B en W hebben een voorkeur voor het afsluiten  van de huidige spoorwegovergang in de weg Ter Laan voor autoverkeer. Die overgang zou dan moeten worden vervangen door een tunnel onder het spoor voor fietsers en voetgangers. Het college wil die mogelijkheid onderzocht zien.

Er zou verder aandacht moeten komen voor het snelheidsregime op de nieuw aan te leggen weg tussen de weg Ter Laan en de aansluiting met Boterdiep Wz. Daarvoor is wellicht een wijziging van de bebouwde komgrens noodzakelijk. Of dat weggedeelte al dan niet voorzieningen moet krijgen voor fietsers en voetgangers zou ook nader moeten worden bekeken.

De plannen gaan vanaf 11 september de inspraak in. De inspraaktermijn loopt tot 9 oktober. Onderdeel daarvan is een bijeenkomst in Bedum. De inspraakreactieskunnen eventueel tot aanpassingen leiden. Het al dan niet aangepaste voorkeurstracé voor de weg wordt in december voorgelegd aan Provinciale Staten en de Bedumer gemeenteraad.  Het voorkeurstracé wordt dan vastgesteld. Vervolgens wordt met de nadere uitwerking begonnen.