Economie

Financiële situatie gemeente Groningen ‘gespannen’: bezuinigen en hogere lasten in 2019

De financiële situatie van de gemeente Groningen is ‘gespannen’. Dat is ten dele te danken aan het feit dat de gemeente taken moest overnemen van het Rijk. Mede daarom zijn bezuinigingen onvermijdelijk en moeten lasten omhoog. Daardoor is het gelukt om de begroting voor 2019 sluitend te krijgen. Dat meldt de gemeente Groningen.


Leestijd: 2 minuten

B&W Groningen: “Raad, help ons met ideeën voor bezuinigingen”
B&W Groningen: “Raad, help ons met ideeën voor bezuinigingen”

Het college van de nieuwe gemeente Groningen biedt de gemeenteraad een sluitende begroting 2019 aan. Met deze begroting maakt het college een start met uitvoering van de plannen uit het coalitieakkoord Gezond, Groen, Gelukkig Groningen. “Ondanks de beperkte financiële ruimte is de gemeentebegroting 2019 sluitend en kunnen er nog investeringen plaatsvinden. Er zijn scherpe inhoudelijke keuzes gemaakt in de lijn van het coalitieakkoord. Een goed resultaat”, aldus wethouder Paul de Rook. “Maar dat resultaat is er niet zo maar. Er zal hard moeten worden gewerkt om de inhoudelijke en financiële doelen de komende jaren te kunnen halen.”

Investeren in sociaal-maatschappelijke opgaven

De keuzes die gemaakt zijn passen bij de ambitie van het college om de leefkwaliteit voor alle inwoners te vergroten. Zo worden de tekortschietende rijksbudgetten voor het sociaal domein vanuit de gemeentelijke middelen aangevuld en tegelijkertijd wordt geïnvesteerd om die tekorten terug te dringen. Het college wil een beweging inzetten van zorg naar preventie. Zo kiest het college bijvoorbeeld voor een investering in wijkvernieuwing in de meest kwetsbare wijken. Ook wordt geïnvesteerd in het mee laten doen van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Investeren in openbare ruimte

In Groningen moet de openbare ruimte herwonnen worden, vindt het college. Daarom maakt het college de keuze om te investeren in een groene, goed onderhouden en toegankelijke openbare ruimte waar een plek is voor iedereen. Zo wordt er in 2019 geïnvesteerd in extra fietsenstallingen in de binnenstad. Het onderhoudsniveau wordt daarnaast verhoogd door meer in te zetten op onkruidbeheersing en het opruimen van zwerfafval. Ook de handhaving op straat wordt geïntensiveerd.

Investeren in voorzieningen en duurzaamheid.

Tot slot vindt het college het belangrijk dat voorzieningen van hoge kwaliteit zijn om onze concurrentiepositie te versterken en de verwachte groei van de bevolking, werkgelegenheid en bezoekersaantallen op te vangen. Daarom wordt in de begroting 2019 geld uitgetrokken voor het versterken van het vestigingsklimaat en voor sport en cultuur. Om de ambitie van een CO2-neutrale gemeente te halen in 2035, wordt geïnvesteerd in de energietransitie. In 2019 wordt bijvoorbeeld een start gemaakt met het aardgasvrij maken van de wijken Paddepoel en Selwerd.

Betaalbaarheid en financiële situatie

De begroting 2019 van de gemeente Groningen is tot stand gekomen tegen de achtergrond van een gespannen financiële situatie. Door tekortschietende rijksbudgetten met name in het sociaal domein en de noodzakelijke investeringen om de groei van de gemeente te kunnen opvangen staat de begroting van de gemeente onder druk. Met een combinatie van een aantal bezuinigingen op gemeentelijke taken, de eigen organisatie en het verhogen van een aantal lasten kan de gemeente de noodzakelijke investeringen financieren.