Innovatie

Regio Groningen legt ambities voor verduurzaming vast: 5,7 TWh elektriciteit uit zon en wind in 2030

Het gaat de goede kant op met de verduurzaming van de energievoorziening in de provincie Groningen. Deze regio wil in 2030 5,7 TWh elektriciteit uit zon en wind gerealiseerd hebben, maar daarvan is over twee jaar, in 2023, al 4 TWh gerealiseerd. Wat er de komende jaren allemaal nog moet gebeuren is vastgelegd in een concept Regionale Energiestrategie (RES), afspraken gemaakt door de twaalf betrokken Groninger gemeenten, waterschappen en provincie Groningen.


Leestijd: 2 minuten

Regio Groningen legt ambities voor verduurzaming vast: 5,7 TWh elektriciteit uit zon en wind in 2030
Regio Groningen legt ambities voor verduurzaming vast: 5,7 TWh elektriciteit uit zon en wind in 2030

In heel Nederland zijn dertig RES-regio’s die gezamenlijk invulling geven aan een deel van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Zij staan voor de opgave in 2030 op hun grondgebied jaarlijks gezamenlijk tenminste 35 terawattuur (TWh) elektriciteit te produceren die is opgewekt uit windenergie en zonne-energie op land. Ook zijn de RES-regio’s aan zet bij het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.  Zij stellen alle dertig een Regionale Energiestrategie (RES) op, waarin zij aangeven hoe zij bijdragen aan deze onderdelen van het Klimaatakkoord. Groningen (12 gemeenten, de provincie en twee waterschappen) is een van deze regio’s.

Geen nieuwe ambities

Het bod dat de regio Groningen heeft neergelegd in de Concept RES omvat dus de productie van 5,7 TWh elektriciteit uit zon en wind in 2030. Van dat getal is 4 TWh al gerealiseerd in 2023, zo blijkt uit de inventarisatie die hiervoor is gemaakt voor de Concept RES. Het betreft energieparken die al in bedrijf zijn, of in aanbouw, of waarvan de bouw binnenkort begint. Bij de resterende 1,7 TWh gaat het om ambities die gemeentes al eerder hebben vastgelegd, en vooral ook om projecten die al in voorbereiding zijn. Vanwege deze door gemeenten al vastgestelde projecten en ambities zijn er in de Concept RES geen nieuwe ambities opgenomen.

Nu door de coronacrisis de inlevertermijn is verschoven van 1 juni naar 1 oktober maken een aantal gemeenten nog deze maand of in september van de mogelijkheid gebruik om extra tijd te nemen voor de besluitvorming.  In een webinar van 22 en 23 juni krijgen de deelnemende gemeenteraadsleden van de diverse gemeenten, statenleden en leden van het Algemeen Bestuur van de Waterschappen een overzicht van de laatste stand van zaken in hun regio.

Omgevingscommunicatie

Over de gemeentelijke ambities hebben gemeentes inwoners steeds geïnformeerd.  Ook bij het concreet invullen van deze ambities in projecten, worden inwoners door hun gemeente geïnformeerd. Hierdoor zijn inwoners en andere belanghebbenden al betrokken bij de gemeentelijke projecten en ambities die gezamenlijke de Groninger RES-bijdrage vormen.

Organisatie RES-regio Groningen

Sinds maart 2020 is Hielke Westra, voorzitter van de stuurgroep RES. Hij combineert deze functie met zijn wethouderschap van de gemeente Westerkwartier. Hij is de opvolger van IJzebrand Rijzebol, die in maart gedeputeerde is geworden en tot die tijd wethouder was van Delfzijl.

Voor meer informatie zie ook:  www.regionale-energiestrategie.nl/res+regio+groningen 

Toelichting op figuur boven:  Het Bod van Regio RES Groningen De RES-regio Groningen verwacht 5,7 Terawattuur (TWh) bij te dragen aan de landelijke doelstelling van 35 TWh opgewekte duurzame energie in 2030 op land. Van die Groningse bijdrage zal 4 TWh al gerealiseerd zijn in 2023. Het betreft energieparken die al in bedrijf zijn, of in aanbouw, of waarvan de bouw binnenkort begint en in 2023 is afgerond.  
De getallen op de kaart zijn ramingen van projecten en ambities per gemeente. Die tellen op tot 6,3 TWh. Voor de concept RES is er rekening mee gehouden dat mogelijk niet alle gemeentelijke ambities kunnen worden gerealiseerd. Daarom is het ‘bod’ van de RES-regio Groningen gesteld op 5,7 TWh.