Nieuws

Groningen steekt meevaller van 25 miljoen euro in binnenstand, duurzaamheid en creativiteit


Leestijd: 2 minuten

Het college van B&W presenteerde vrijdag een sluitende gemeentebegroting 2008 met ruimte voor toekomstgerichte investeringen. In de begroting trekt het college 50 miljoen euro uit voor een sterke, sociale en duurzame stad. Daarvan is 25.5 miljoen afkomstig van de stadsmeierrechten. Er wordt geïnvesteerd in nieuwe werkgelegenheid, kennis, bereikbaarheid, cultuur en duurzaamheid. De gemeenteraad bespreekt de ontwerpbegroting en de voorstellen van het college in de komende periode in de diverse raadscommissies en op 14 november in de gemeenteraad.

Besteding stadmeiergelden
Binnenstad, jeugd en sport, duurzaamheid en de creatieve kennisstad zijn de vier thema’s waaraan het college de stadsmeiergelden wil besteden. Daarbij is het uitgangspunt dat de bestedingen in deze thema’s zoveel mogelijk een duurzaam rendement hebben en een positief effect op de werkgelegenheid in de stad. Voorbeelden zijn investeringen in het herinrichten van de diepenring, fietsenkelder Grote Markt Oostzijde, extra aandacht voor Stationsgebied, voorzieningen in de nieuwe wijk Meerstad, duurzame ontwikkeling Stadspark, draadloze stadsnetwerk Draadloos Groningen, Ebbingekwartier en een extra impuls voor de cultuurnota.

Begroting
De begroting 2008 is scherper begroot dan begrotingen van voorgaande jaren om zoveel mogelijk bestedingsruimte te scheppen. Daarbij wordt de reserve grondzaken met 10 miljoen aangevuld en worden programma’s die incidenteel werden gefinancierd nu structureel gefinancierd. De financiële risico’s van het scherper begroten worden door het college als verantwoord gezien. De gemeente geeft in 2008 circa 851 miljoen uit. Naast de vaste uitgaven en verplichtingen speelt de gemeente geld vrij voor nieuw beleid. Daarbij hanteert het college het principe dat de basis op orde moet zijn en dat wordt afgemaakt waaraan is begonnen. In de nieuwe meerjarenbegroting 2008 – 2011 is er in totaal 148 miljoen beschikbaar voor nieuw beleid.

Nieuw beleid
In de begroting 2008 zitten twee typen bestedingsvoorstellen voor de periode 2008 –2011. Zo is er 12 miljoen beschikbaar voor continuering van het geformuleerde nieuwe beleid van de periode 2007-2010. Daarnaast is er 17 miljoen beschikbaar voor aanvullend nieuw beleid in 2008. Voorbeelden van het nieuwe beleid in 2008 zijn het onderhoud van kademuren (3.65 miljoen), nieuwbouw en opknappen woonschepenhaven Eemskanaalzone (1 miljoen), kosten van de noodopvang asielzoekers en kosten daggeld (343 duizend), beveiliging va de Martinitoren (450 duizend) en de het OV project Kolibri (300 duizend)