Bereikbaarheid & Verkeer

Groningen groeit naar 250.000 inwoners. Maar wat heeft dat voor gevolgen?

De gemeente Groningen blijft fors doorgroeien. Groningen telt in 2035 naar verwachting 250.000 inwoners. Ook het aantal arbeidsplaatsen in de gemeente stijgt: er komen 15.000 extra arbeidsplaatsen erbij. Daar staat bevolkingskrimp in de regio tegenover. Het gevolg van dit laatste is dat de voorzieningen in de stad nog meer bezoek trekken. Om deze redenen zal het drukker en drukker worden, en daarom vinden B en W van Groningen dat er een nieuw mobiliteitsplan moet komen.


Leestijd: 2 minuten

Bevolking Groningen groeit, hoofdzakelijk door immigratie
Bevolking Groningen groeit, hoofdzakelijk door immigratie

Om de groei van Groningen in goede banen te leiden en tegelijkertijd een gemeente te zijn waar het leven prettig is, is een nieuw mobiliteitsplan nodig. Burgemeester en wethouders willen in de eerste helft van 2020 een integrale mobiliteitsvisie opstellen in samenspraak met bewoners en bedrijven.

Stad dreigt vast te lopen

Zonder duidelijke keuzes in het mobiliteitsbeleid loopt de stad straks vast en zijn er te weinig prettige en aantrekkelijke buitenruimtes. Voetgangers, fietsers en openbaar vervoer nemen per reiziger veel minder ruimte in dan auto’s. Een aantrekkelijke stad is dus gebaat met minder ruimtebeslag door zowel rijdende als geparkeerde auto’s en het vergroten van het aandeel voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Daarnaast vragen de klimaatdoelstellingen een voortvarende verandering naar emissievrije voertuigen binnen de gemeente.

Recent heeft de gemeente verkend welke mogelijkheden er zijn om de autocirculatie binnen de ringwegen aan te passen en hoe er naar meer duurzame vormen van vervoer kan worden overgestapt. Ook heeft de gemeente de eerste gedachten over de toekomst van het OV bepaald.

De toekomstige verkeerscirculatie – in samenhang met de nieuwe bruggen over het Van Starkenborghkanaal – en de verdere toekomst van het openbaar vervoer vormen cruciale bouwstenen voor de integrale mobiliteitsvisie. In 2020 wordt alles samengebracht en gewogen in een integrale mobiliteitsvisie waarbij het gemeentebestuur heldere keuzes wil maken. In de mobiliteitsvisie krijgen het parkeerbeleid en de strategie voor de toekomst van de fiets ook een plek.

Als de gemeenteraad instemt met de verkenning wordt de visie in de eerste helft van 2020 uitgewerkt.

Openbaar vervoer 2040

Op dit moment reizen dagelijks zo’n 200.000 mensen met het openbaar vervoer naar Groningen, voor werk, studie en/of inkopen. Om de stijgende reizigersaantallen te kunnen opvangen wordt stevig ingezet op het stimuleren van ruimte-efficiënte en duurzame mobiliteitsvormen: op korte afstanden lopen en de fiets gebruiken en op langere afstanden met het openbaar vervoer.

Daarbij denkt het college van burgemeester en wethouders o.a. het verder verbeteren van de Q-link verbindingen (vanuit de regio naar de stad) en de ontwikkeling van regiorailverbindingen vanuit het hoofdstation naar cruciale verbindingspunten.

Foto boven: drukte in de Herestraat – Foto: Urban Gro Lab