Nieuws

Tijdelijke winternoodopvanglocatie in Stad

Een tijdelijke winternoodopvanglocatie die flexibel kan worden op- en afgeschaald en die deels permanent geopend is, is ingericht in de periode van 15 november 2021 tot 1 mei 2022. Dat meldt de gemeente Groningen in een brief. Met deze aanvulling op het bestaande aanbod van dag- en nachtopvang in Groningen kan de stad de komende winterkoudeperiode voorzien in de benodigde opvangcapaciteit om alle buitenslapers vanaf een temperatuur van 0o Celsius of lager de mogelijkheid tot (nacht)opvang te bieden. De opvang houdt rekening met geldende en mogelijke coronarichtlijnen.


Leestijd: 2 minuten

Tijdelijke winternoodopvanglocatie in Stad
Tijdelijke winternoodopvanglocatie in Stad

Doel winterregeling

Sinds 2003 bestaat in de stad Groningen een goedwerkende Winterregeling Maatschappelijke Opvang. Onder de paraplu van deze regeling werken partijen en collega’s die werkzaam zijn binnen de werkgebieden opvang, hulpverlening, gezondheid, toezicht en veiligheid intensief samen om uit te kijken naar buitenslapers in de winter. Het primaire doel van de winterregeling is om buitenslapers te beschermen tegen de gezondheidsrisico’s van (extreme) kou. Het uitgangspunt is dat niemand op straat hoeft te slapen als de regeling actief is.

Opzet van de regeling

In de aanloop naar de winterperiode wordt in Groningen een inventarisatie gemaakt van alle buitenslapers. Dit gebeurt in samenspraak met professionals in de uitvoering, zoals bijvoorbeeld de politie, opvanginstellingen, de WIJ- teams en zorgorganisaties. Zoveel als mogelijk worden buitenslaaplocaties en buitenslapers voorafgaand aan de winterperiode door de hulpverlening bezocht en beoordeeld. De mensen worden gestimuleerd en gemotiveerd om niet op straat te overnachten / te verblijven. Om een alternatief te kunnen bieden voor een verblijf op straat worden de afspraken voor toegang tot de (nacht)opvang aangepast / verruimd. 

Evaluatie

In het eerste halfjaar van 2021 is de winterregeling met betrokken partijen zorgvuldig geëvalueerd. De ervaringen die gedurende de coronaperiode zijn opgedaan met het bieden van opvang voor deze mensen zijn hierin meegenomen. De afgelopen periode zijn meerdere gesprekken gevoerd met de opvanginstellingen in Groningen om te zien op welke wijze de uitkomsten van de evaluatie kunnen worden vertaald in de opvang. De uitkomst van deze gesprekken is dat gedurende de komende wintermaanden in Groningen de gemeente gaat werken met het inzetten van deze tijdelijke winternoodopvanglocatie. De ervaringen die dit jaar worden opgedaan met deze opvanglocatie worden geëvalueerd en gebruikt in de voorbereiding op de winterperiode 2022-2023.

Kansen voor hernieuwd perspectief

De onderliggende vraagstukken bij de mensen die in beeld zijn bij de uitvoering van deze regeling zijn veelal meervoudig en complex. Maar de coronacrisisopvang heeft bewezen dat door het bieden van (tijdelijk) onderdak bij sommige mensen (onverwacht) aanknopingspunten ontstaan om te werken aan een hernieuwd perspectief. Daar waar deze mogelijkheden zich aandienen zullen de betrokken partijen zich inspannen om deze maximaal te benutten.