Economie

Groningen moet 30 miljoen bezuinigen: OZB met 8 procent omhoog en betaald parkeren uitgebreid

De gemeente Groningen gaat fors bezuinigen. Omdat het Rijk minder geld beschikbaar stelt voor taken die de gemeenten voortaan moeten uitvoeren, willen B en W dertig miljoen bezuinigen. Om extra geld vrij te maken, wil het college de OZB met 8 procent verhogen. Ook wordt er op meer plekken betaald parkeren ingevoerd. Dat heeft het college van B en W van Groningen donderdag bekend gemaakt.


Leestijd: 2 minuten

Groningen moet 30 miljoen bezuinigen: OZB met 8 procent omhoog en betaald parkeren uitgebreid
Groningen moet 30 miljoen bezuinigen: OZB met 8 procent omhoog en betaald parkeren uitgebreid

Het college van B en W stelt voor om diverse besparingen te realiseren door incidentele budgetten (voor o.a. cultuur, economische zaken, sport, accommodaties) te verminderen en effectiever in zetten.

Binnen de gemeentelijke organisatie worden besparingen doorgevoerd door o.a. vacatures later in te vullen en het interne serviceniveau te verlagen. Bovendien moet de effectiviteit van de gemeentelijke organisatie omhoog, evenals het kostenbewustzijn.

Het gemeentebestuur heeft besloten geen voorzieningen, zoals zwembaden en bibliotheken te willen sluiten. Ook zijn de meest kwetsbare inwoners ontzien.

Eveneens blijft er ruimte voor plannen voor de toekomst om de ontwikkeling van de gemeente niet te laten stagneren. Het tekort is de eerste jaren het grootst en daarom is gezocht naar maatregelen om deze jaren door te komen.

Tot slot gaat het gemeentebestuur er in de begroting 2020 vanuit dat zij in de toekomst een reële vergoeding van het rijk ontvangt.

Wethouder Financiën Paul de Rook: “Dit jaar lag er een grote financiële uitdaging.

De inkt van het coalitieakkoord en de begroting 2019 was net droog toen de gemeente Groningen (net als veel andere gemeenten) werd geconfronteerd met een aantal tegenvallers zoals grotere tekorten in het sociaal domein en een nieuw

CAO-akkoord, waarbij de stijging van salarissen hoger uitviel dan vooraf verwacht.

In mei bleek ook dat de gemeente minder geld ontving uit het gemeentefonds dan geprognotiseerd. Deze uitkering is gebaseerd  op de trap-op-trap-af methode: als het rijk minder geld uitgeeft, ontvangen de gemeenten ook minder geld. De financiële basis van de gemeente Groningen is zorgwekkend”.

Voorstellen

Zowel binnen het fysieke als sociale domein realiseert het college bezuinigingen. Door bijvoorbeeld bij beheer en onderhoud van de openbare ruimte en wegen meer te kiezen voor een gerichte aanpak binnen de gemeente (differentiëren per gebied) kan er incidenteel en structureel bespaard worden. Daarnaast kiest het college ervoor om in afwachting van de uitwerking van het klimaatakkoord en de bijbehorende bijdrage vanuit het Rijk, de wijkenergieplannen te temporiseren.

Extra inkomsten

Behalve besparen wil het college ook extra inkomsten genereren. Het college stelt voor naast de gebruikelijke indexatie de OZB-tarieven te verhogen.  De OZB wordt verhoogd met het percentage waarmee  de waarde van de gebouwen is gestegen in de periode 1 januari 2018 – 1 januari 2019.  Dat betekent dat het OZB tarief voor woningen omhoog gaat met 8% en met 1% voor niet-woningen.

Ook wil het college het betaald parkeren uitbreiden naar grotere delen van de stad. Tevens wil het gemeentebestuur meer subsidies op landelijk en Europees niveau binnenhalen.

De gemeenteraad bespreekt de begroting 2020 op 13 november. De gehele begroting is te vinden op https://financien.groningen.nl