Innovatie

RuG investeert in onderwijs en onderzoek Friese taal en cultuur

De Faculteit der Letteren van de RUG heeft Dr. Anne Merkuur aangesteld om het onderwijs en onderzoek op het gebied van Friese taal en cultuur verder vorm en inhoud te geven. Merkuur zal haar nieuwe functie aan de RUG combineren met haar huidige aanstelling bij de Fryske Akademy.


Leestijd: 1 minuut

RuG investeert in onderwijs en onderzoek Friese taal en cultuur
RuG investeert in onderwijs en onderzoek Friese taal en cultuur

Prof. dr. Thony Visser, decaan van de Faculteit der Letteren: ‘‘Met de aanstelling van Anne Merkuur investeren we niet alleen in talent op het gebied van de Frisistiek, maar ook in de samenwerking met onze belangrijkste Friese kennispartner. Zo geven we op een toekomstbestendige wijze invulling aan onze verantwoordelijkheid voor de bestudering van de Friese taal en cultuur.''

Nelleke IJssennagger-Van der Pluijm, directeur bestuurder van de Fryske Akademy: ''De benoeming van Anne Merkuur stelt ons nog meer in staat om in gezamenlijkheid met de RUG op te trekken bij het wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal en cultuur en het opleiden van een nieuwe generatie onderzoekers. Wij zien dit als een investering in kennis voor de toekomst.''

Met de benoeming van Merkuur (per 1 december) wordt de ruimte ingevuld die is ontstaan na het emeritaat van prof. dr. Goffe Jensma. Omdat het profiel van Merkuur nog niet geheel aansluit bij de functiecriteria voor hoogleraar zal zij de gelegenheid krijgen meer ervaring op te doen. Over enkele jaren zal er opnieuw geworven worden voor de hoogleraarspositie. De leidinggevende taken voor de groep Friese taal en cultuur zullen de eerstkomende periode worden uitgevoerd door dr. Joana Da Silveira Duarte, Universitair Hoofddocent Minorities and Multilingualism, tevens lector Meertaligheid bij NHL Stenden. Deze constructie draagt bij aan versterking van de interdisciplinaire samenwerking tussen RUG (via zowel de Faculteit der Letteren als Campus Fryslân), Fryske Akademy en NHL Stenden en borgt het onderwijs en onderzoek op het gebied van Friese taal en cultuur.

Om verder invulling te geven aan de samenwerking tussen deze verschillende kennisinstellingen, zal in samenspraak met de provincie Fryslân een haalbaarheidsonderzoek voor universitair en post-academisch onderwijs op het gebied van Friese taal en cultuur worden uitgevoerd.