Nieuws

Geluksgevoel Groningse jeugd gedaald

Het geluksgevoel onder scholieren is in de afgelopen twee jaar gedaald. Dat blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 van GGD Groningen, een onderzoek dat in het najaar van 2021 is afgenomen onder scholieren in leerjaar 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs. Bijna de helft van alle scholieren uit klas 2 en 4 in de provincie Groningen heeft deelgenomen aan het onderzoek. Uit de monitor blijkt verder dat er in de afgelopen twee jaren maar weinig is veranderd in leefstijlgedrag, zoals roken, alcoholgebruik en bewegen, van scholieren in de provincie Groningen.


Leestijd: 2 minuten

Geluksgevoel Groningse jeugd gedaald
Geluksgevoel Groningse jeugd gedaald

Roken, alcohol en beweging

Bijna één op de tien Groningse scholieren rookt in 2021 en 33% heeft aangegeven in de afgelopen maand alcohol gedronken te hebben. Dit is nagenoeg gelijk aan de meting van 2019. Daarmee is jarenlange daling van het percentage rokers en alcohol drinkers gestagneerd.

Bovendien bewegen de scholieren onvoldoende. Minder dan één op de vijf scholieren voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en we zien de afgelopen jaren dat scholieren steeds vaker inactief zijn. Het percentage scholieren dat buiten schooltijd meer dan 3 uur per dag zittend of liggend achter een beeldscherm doorbrengt steeg van 57% in 2019 naar 65% in 2021. Het percentage is hoger onder de 4e klassers (71%) dan onder de 2e klassers (58%).

Gebeurtenissen tijdens de coronaperiode

Bijna 70% van de scholieren in de provincie Groningen heeft één of meer gebeurtenissen meegemaakt tijdens de coronaperiode die mogelijk ingrijpend zijn geweest en 18% heeft aangegeven hiervan nog steeds last te hebben. Het gaat hierbij om gebeurtenissen zoals quarantaine, coronabesmetting, ziekenhuisopname, ziekte of overlijden van een naaste (al dan niet door corona). Een ruime meerderheid van de scholieren (86%) heeft aangegeven bij iemand terecht te kunnen als zij een probleem hebben of ergens mee zitten.

Mentale gezondheid

Vóór de coronaperiode gaf 80% van de Groningse scholieren aan (zeer) gelukkig te zijn, dit is gedaald naar 74% in 2021. Het merendeel van de scholieren (64%) heeft aangegeven vaak snel te herstellen na een moeilijke periode en 41% vindt het makkelijk om stressvolle gebeurtenissen te doorstaan. Meer dan 85% van de scholieren in de provincie heeft matig tot veel vertrouwen in de toekomst.

Over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd

Alle 25 GGD’en in Nederland voerden de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uit in het kader van de Integrale (populatie-brede) Gezondheidsmonitor COVID-19. Hierbij is samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, samen het netwerk GOR. Het onderzoek is bedoeld om de fysieke en mentale gezondheidseffecten als gevolg van de coronacrisis onder de Nederlandse bevolking inzichtelijk te maken. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van de monitor en faciliteert verbinding tussen lopende onderzoeken.

Meer resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 en gemeentelijke cijfers kunt u vinden op: ggdgroningen.incijfers.nl.

Foto: Pexels